Chi phí bán hàng tiếng anh là gì

      260

Thuật ngữ giờ anh chuyên ngành kế toán thù thông dụng - Để các bước của công ty được dễ ợt với dễ dãi hơn, các bạn không thể không có kỹ năng và kiến thức về tiếng Anh chăm ngành. Đối cùng với ngành kế tân oán cũng như vậy. Sau trên đây, Cửa Hàng chúng tôi đã tổng hợp danh sách từ vựng giờ đồng hồ anh chuyên ngành kế toán - kiểm toán thù nhưng các bạn hay gặp gỡ trong lĩnh vực này, hi vọng chúng để giúp các bạn dễ ợt thao tác làm việc vào môi trường kế toán- kiểm toán bởi giờ Anh thuận tiện rộng.

Bạn đang xem: Chi phí bán hàng tiếng anh là gì

*

** Dưới đấy là số đông từ vựng giờ đồng hồ Anh chuyên ngành kế toán thù phổ cập duy nhất hiện nay, cùng công ty chúng tôi khám phá qua nhé!

1. Accounting entry: cây bút toán

2. Accrued expenses: Ngân sách chi tiêu phải trả

3. Accumulated: lũy kế

4. Advanced payments khổng lồ suppliers : Trả trước người bán

5. Advances to lớn employees: Tạm ứng

6. Assets: Tài sản

7. Balance sheet: Bảng bằng phẳng kế toán

8. Bookkeeper: tín đồ lập báo cáo

9. Capital construction: xây đắp cơ bản

10. Cash: Tiền mặt

11. Cash at bank: Tiền gửi ngân hàng

12. Cash in hvà : Tiền mặt trên quỹ

13. Cash in transit: Tiền vẫn chuyển

14. Cheông chồng & take over: nghiệm thu

15. Construction in progress: túi tiền phát hành cơ bản dsinh hoạt dang

16. Cost of goods sold: Giá vốn cung cấp hàng

17. Current assets: Tài sản giữ hễ cùng đầu tư nđính thêm hạn

18. Current portion of long-term liabilities: Nợ lâu dài mang đến hạn trả

19. Deferred expenses: Chi phí đợi kết chuyển

đôi mươi. Deferred revenue: Người mua trả tiền trước

21. Depreciation of fixed assets: Hao mòn luỹ kế gia tài thắt chặt và cố định hữu hình

22. Depreciation of intangible fixed assets: Hoa mòn luỹ kế gia sản cố định và thắt chặt vô hình

23. Depreciation of leased fixed assets: Hao mòn luỹ kế tài sản thắt chặt và cố định mướn tài chính

24. Equity & funds: Vốn với quỹ

25. Exchange rate differences: Chênh lệch tỷ giá

26. Expense mandate: ủy nhiệm chi

27. Expenses for financial activities: Ngân sách chi tiêu vận động tài chính

28. Extraordinary expenses: Chi tiêu bất thường

29. Extraordinary income: Thu nhập bất thường

30. Extraordinary profit: Lợi nhuận bất thường

31. Figures in: millions VND: Đơn vị tính: triệu đồng

32. Financial ratios: Chỉ số tài chính

33. Financials : Tài chính

34. Finished goods: Thành phđộ ẩm tồn kho

35. Fixed asset costs: Ngulặng giá bán tài sản thắt chặt và cố định hữu hình

36. Fixed assets: Tài sản gắng định

37. General & administrative sầu expenses: Ngân sách quản lý doanh nghiệp

38. Goods in transit for sale: Hàng gửi đi bán

39. Gross profit: Lợi nhuận tổng

40. Gross revenue: Doanh thu tổng

41. Income from financial activities: Thu nhập vận động tài chính

42. Instruments và tools: Công rứa, hiện tượng trong kho

43. Intangible fixed asset costs: Nguyên giá chỉ tài sản cố định vô hình

44. Intangible fixed assets: Tài sản cố định vô hình

45. Intra-company payables: Phải trả các đơn vị chức năng nội bộ

46. Inventory : Hàng tồn kho

47. Investment và development fund: Quỹ đầu tư vạc triển

48. Itemize: Msống tè khoản

49. Leased fixed asmix costs: Nguyên giá chỉ gia tài cố định và thắt chặt mướn tài chính

50. Leased fixed assets: Tài sản thắt chặt và cố định thuê tài chính

51. Liabilities: Nợ yêu cầu trả

52. Long-term borrowings: Vay lâu năm hạn

53. Long-term financial assets: Các khoản chi tiêu tài bao gồm nhiều năm hạn

54. Long-term liabilities: Nợ lâu năm hạn

55. Long-term mortgages, collateral, deposits: Các khoản thế chấp vay vốn, ký cược, ký kết quỹ lâu năm hạn

56. Long-term security investments: Đầu tứ bệnh khoán dài hạn

57. Merchandise inventory: Hàng hoá tồn kho

Bạn sẽ xem: Thuật ngữ giờ đồng hồ anh siêng ngành kế tân oán thông dụng

58. Net profit: Lợi nhuận thuần

59. Net revenue: Doanh thu thuần

60. Non-business expenditure source: Nguồn ngân sách đầu tư sự nghiệp

61. Non-business expenditures: Chi sự nghiệp

62. Non-current assets: Tài sản thắt chặt và cố định cùng đầu tư chi tiêu lâu năm hạn

63. Operating profit: Lợi nhuận từ bỏ vận động SXKD

64. Other current assets: Tài sản giữ hễ khác

65. Other funds: Nguồn kinh phí đầu tư, quỹ khác

66. Other long-term liabilities: Nợ lâu dài khác

67. Other payables: Nợ khác

68. Other receivables: Các khoản buộc phải thu khác

69. Other short-term investments: Đầu bốn ngắn hạn khác

70. Owners" equity: Nguồn vốn công ty snghỉ ngơi hữu

71. Payables lớn employees: Phải trả người công nhân viên

72. Prepaid expenses: Ngân sách trả trước

73. Profit before taxes: Lợi nhuận trước thuế

74. Profit from financial activities: Lợi nhuận từ bỏ hoạt động tài chính

75. Provision for devaluation of stocks: Dự chống tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá sản phẩm tồn kho

76. Purchased goods in transit: Hàng cài đặt đã đi trên đường

77. Raw materials: Nguyên vật liệu, vật tư tồn kho

78. Receivables: Các khoản phải thu

79. Receivables from customers: Phải thu của khách hàng hàng

80. Reconciliation: : đối chiếu

81. Reserve sầu fund: Quỹ dự trữ

82. Retained earnings: Lợi nhuận không phân phối

83. Revenue deductions: Các khoản giảm trừ

84. Sales expenses: Ngân sách chi tiêu buôn bán hàng

85. Sales rebates: Giảm giá thành hàng

86. Sales returns: Hàng cung cấp bị trả lại

87. Short-term borrowings: Vay nthêm hạn

88. Short-term investments: Các khoản đầu tư tài chính nđính hạn

89. Short-term liabilities: Nợ nđính thêm hạn

90. Short-term mortgages, collateral, deposits---- Các khoản thế chấp, cam kết cược, ký quỹ nthêm hạn

91. Short-term security investments: Đầu bốn bệnh khoán thù nthêm hạn

92. Stockholders" equity: Nguồn vốn ghê doanh

93. Surplus of assets awaiting resolution: Tài sản thừa ngóng xử lý

94. Tangible fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt hữu hình

95. Taxes and other payables to the State budget---- Thuế và những khoản yêu cầu nộp đơn vị nước

96. Total assets: Tổng cộng tài sản

97. Total liabilities and owners" equity: Tổng cùng mối cung cấp vốn

98. Trade creditors: Phải trả cho những người bán

99. Treasury stock: Cổ phiếu quỹ

100. Welfare và reward fund: Quỹ khen ttận hưởng cùng phúc lợi

** Một số tự vựng chăm ngành Lúc kế toán thù thao tác làm việc cùng với ngân hàng:

1. Account holder: công ty tài khoản

2. Accounts payable: tài khoản nợ nên trả

3. Accounts receivable: tài khoản yêu cầu thu

4. Accrual basi: phương pháp kế tân oán dựa trên dự thu – dự chi

5. Amortization: khấu hao

6. Arbitrage: kiếm lời chênh lệch

7. Bank card: thẻ ngân hàng

8. Bond: trái phiếu

9. Boom: sự tăng vọt (giá chỉ cả)

10. Capital: vốn

11. Cardholder: công ty thẻ

12. Cash basis: cách thức kế toán dự bên trên thực thu – thực chi

13. Certificate of deposit: chứng từ tiền gửi

14. Clear: thanh khô toán thù bù trừ

15. Cost of capital: chi phí vốn

16. Crossed cheque: Séc thanh hao toán thù bằng đưa khoảng

17. Debit balance: số dư nợ

18. Debit: ghi nợ

19. Debt: khoản nợ

20. Deficit: rạm hụt

21. Deposit money: tiền gửi

22. Depreciation: sự giảm giá

23. Dividend: lãi cổ phần

24. Draw: rút

25. Letter of authority: tlỗi ủy nhiệm

26. Non-card instrument: phương tiện đi lại thanh hao toán không dùng tiền mặt

27. Statement: sao kê (tài khoản)

28. Treasury bill: kỳ phiếu kho bạc

29. Treasury stock: CP ngân quỹ

** Một số tự vựng liên quan mang đến kế tân oán quản lí trị: 1. Accounting: Kế Toán

2. General and administrative expenses: túi tiền cai quản doanh nghiệp

3. Corporate income tax : Thuế thu nhập doanh nghiệp

4. Expenses for financial activities: Chi phí vận động tài chính

5. Financial ratgame ios : Chỉ số tài chính

6. Long-term borrowings: Vay nhiều năm hạn

7. Auditing: Kiểm toán

8. Tangible fixed assets: Tài sản cố định hữu hình

9. Certified public accountant (cpa): Kế toán thù viên công hội chứng (cpa)

10. Issued capital: Vốn phát hành

11. Working capital: Vốn giữ động

12. Carrying cost: Ngân sách bảo tồn mặt hàng lưu giữ kho

13. Cash discounts: Chiết khấu chi phí mặt

14. Historical cost principle : Ngulặng tắc giá chỉ gốc

** Các phương pháp vào giờ đồng hồ anh giao tiếp chuyên ngành kế toán:

Cost of goods sold/ cost of sales ( Giá vốn sản phẩm phân phối ) = Opening Inventory + Purchase – Closing Inventory ( áp dụng đối với doanh ngđiều đình mại là công ty yếu)

Mark-up profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Cost of goods sold

Income tax expense = Income tax rate x PBIT

Profit after tax = PBIT – Income tax expense

Gross profit = Sales – cost of goods sold

Margin profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Sales

Purchase = Closing Trade Payable – Opening Trade Receivable + Received Discount + Cash paid to supplier + Contra between trade receivable và trade payable = số dư nợ yêu cầu trả cuối kỳ – số dư nợ bắt buộc trả vào đầu kỳ + những khoản ưu đãi nhận ra + Các khoản tiền nợ trả cho nhà cung cấp + bù trừ giữa nợ buộc phải thu với nợ buộc phải trả.

Carrying amount = Cost – accumulated depreciation = cực hiếm sót lại = tổng – khấu hao lũy kế

Annual depreciation = Cost of assets – residual value (quý giá thanh khô lý thu hồi) / The amount of years of use life(Giá trị năm sử dụng).

Xem thêm: Salary: Senior Account Executive Job Description Template, Lowongan Senior Account Executive Bulan Mei 2021

Cost of manufactured = Opening Work in progress + Sum of production cost – Closing Work in progress

** Các ký kết hiệu viết tắt trong giờ đồng hồ anh giao tiếp siêng ngành kế toán:

GAAP: Generally Accepted Accounting Principles

IAS: International Accounting Standards

IFRS: International Financial Reporting Standards

IASC: International Accounting Standards Committee

EBIT: earning before interest và tax

EBITDA: earnings before interest, tax, depreciation & amortization

COGS: cost of goods sold

FIFO (First In First Out): Pmùi hương pháp nhập trước xuất trước

LIFO (Last In First Out): Phương pháp nhập sau xuất trước từ

Bài viết: Thuật ngữ giờ anh chăm ngành kế tân oán thông dụng

Trên đây là hồ hết tự vựng chăm ngành kế toán thù được thực hiện những tốt nhất làm việc từng doanh nghiệp.

Để hoàn toàn có thể có tác dụng giỏi hơn trong từng nghành nghề dịch vụ của ngành kế tân oán, thì ngay lập tức bay giờ các bạn phải định hướng xu hướng phát triển trong sự nghiệp của chính mình. Mà rất có thể bí quyết giỏi cùng công dụng duy nhất bay giờ là ko xong xuôi nâng cao kỹ năng và kiến thức cũng tương tự kinh nghiệm tay nghề thao tác của bản thân qua các khóa huấn luyện và giảng dạy kế toán thù ở các trung chổ chính giữa.