HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ TIẾNG ANH LÀ GÌ

      177
IES CUNG CẤPhường GVNN KHÓA HỌC IES E.LEARNING THƯ VIỆN TIN TỨC
xuất hiện Menu IES CUNG CẤPhường GVNN KHÓA HỌC IES E.LEARNING THƯ VIỆN TIN TỨC
*
*
*

Cùng IES học tập giờ đồng hồ Anh chăm ngành cho vị trí hành chủ yếu nhân sự, đó là một trong số những vị trí luôn luôn phải có trong những đơn vị. Và có nhiều từ vựng chăm ngành mà lại địa chỉ này tiếp tục thực hiện đặc biệt là khi thao tác cho công ty nước ngoài hoặc công tynhân sự bạn quốc tế.

Từ vựng giờ Anh trong quản lý nhân sự và tuyển chọn dụng

HR - Human Resources: mối cung cấp nhân lực (nhân sự)

HR manager: trưởng phòng nhân sự

Strategic human resource management (SHRM)/strəˈtiːʤɪk ˈhjuːmən rɪˈsɔːs ˈmænɪʤmənt/: Chiến lược cai quản trị nhân sự

Recruit /rɪˈkruːt/: Tuyển dụng

Headhunt /ˈhedhʌnt/: Tuyển dụng anh tài (snạp năng lượng đầu người)

Recruitment agency /rɪˈkruːtmənt ˈeɪdʒənsi/: Cửa Hàng chúng tôi tuyển dụng

Vacancy /ˈveɪkənsi/: Vị trí trống, đề xuất tuyển mới

Job advertisement /dʒɑˈædvəːtaɪzmənt/: Thông báo tuyển dụng

*

Background check /ˈbækɡraʊnd tʃek/: Việc xác minch thông báo về ứng viên

Labor law /ˈleɪbɚ lɔː/: Luật lao động

Corporate culture /ˈkɔːpərɪt ˈkʌlʧə/: Văn hóa doanh nghiệp

Organizational chart /ˌɔrɡənəˈzeɪʃənəl tʃɑːrt/: Mô hình tổ chức

Collective sầu agreement /kəˈlektɪv əˈɡriːmənt/: Thỏa ước lao cồn tập thể

Job applicant /dʒɑːb ˈæplɪkənt/: Người nộp đơn xin việc

Interview /ˈɪntəvjuː/: Plỗi vấn

Candidate /ˈkændɪdət/: Ứng viên

Job title /dʒɑːbˈtaɪtl/: Chức danh công việc

Probation /proʊˈbeɪ.ʃən/: Thời gian demo việc

Từ vựng giờ Anh về những năng lực tuyển dụng

Selection criteria /sɪˈlekʃən kraɪˈtɪər i ə/: Các tiêu chí tuyển chọn

Core competence /kɔːrˈkɑːmpɪtəns/: Kỹ năng cần thiết yêu thương cầu

Soft skills /sɒft skɪls/: Kĩ năng mềm

Qualification /ˌkwɒlɪfɪˈkeɪʃən/: Năng lực, phẩm chất

Multitasking /ˈmʌltiˌtæskiŋ/: Khả năng làm các Việc và một cơ hội (đa nhiệm)

Organizational skills /ɔːrɡənəˈzeɪʃənəl skɪls/: Khả năng tổ chức

Leadership /ˈliːdəʃɪp/: Khả năng dẫn dắt, lãnh đạo

Self-discipline /ˌselfˈdɪsɪplɪn/: Tính kỷ lý lẽ (kỷ vẻ ngoài từ bỏ giác)

Teamwork /ˈtiːmwɜːk/: Kỹ năng thao tác nhóm

Honesty /ˈɑːnəsti/: Tính trung thực

Creativity /ˌkrieɪˈtɪvɪt̬i, ˌkriə-/: Óc sáng tạo

Perseverance /ˌpəːsəˈvɪrəns/: Sự kiên trì

Patience /ˈpeɪʃəns/: Tính kiên nhẫn

Innovation /ˌɪnəˈveɪʃən/: Sự thay đổi (mang tính chất thực tiễn)

Business sense /ˈbɪznɪs sens/: Am đọc, bao gồm lao động trí óc ghê doanh

Enthusiasm /ɪnˈθuːziæzəm/: Sự hăng hái, quan tâm (cùng với công việc)

Từ vựng giờ Anh về làm hồ sơ tuyển chọn dụng

Curriculum vitae /kəˌrɪkjʊləmˈviːtaɪ/: Sơ yếu hèn lý lịch

Competency protệp tin /ˈkɑːmpɪtənsi mê ˈproʊfaɪl/: Hồ sơ kỹ năng

Job mô tả tìm kiếm /dʒɑːb dɪˈskrɪpʃən/: Bản diễn đạt công việc

Application khung /ˌæplɪˈkeɪʃən fɔːrm/: Form mẫu mã đọc tin nhân sự Lúc xin việc

Application letter /ˌæplɪˈkeɪʃ(ə)n ˈlɛtə/: Thỏng xin việc

Medical certificate /ˈmedɪkəl səˈtɪfɪkət/: Giấy xét nghiệm sức khỏe

Criminal record /ˈkrɪmɪnəl rɪˈkɔːrd/: Lý lịch tư pháp

Diploma /dɪˈpləʊmə/: Bằng cấp

Offer letter /ˈɒfə ˈlɛtə/: Thỏng mời thao tác làm việc (sau thời điểm rộp vấn)

*

Disciplinary procedure /ˈdɪsəplɪneri prəʊˈsiːdʒər/: Quy trình xử lý kỷ luật

Direct labor /dɪˈrektˈleɪbə/: Lực lượng lao đụng trực tiếp

Compassionate leave /kəmˈpæʃənət liːv/: Nghỉ bài toán lúc bao gồm người thân trong mái ấm gia đình mất

Career ladder /kəˈrɪərˈlædər/: Nấc thang sự nghiệp

Employee relations /ˌemplɔɪˈiː rɪˈleɪʃənz/: Quan hệ thân nhân viên cấp dưới và cấp bên trên quản lý

Disciplinary hearing /ˈdɪsəplɪneri ˈhɪr.ɪŋ/: Họp xét xử kỷ luật

Employee termination /ˌemplɔɪˈiːˌtɜːmɪˈneɪʃən/: sự loại trừ nhân viên

Annual leave /ˈænjuəl liːv/: Nghỉ phxay năm

Discipline /ˈdɪsəplɪn/: Nề nếp, kỷ cưng cửng, kỷ luật

Disciplinary action /ˈdɪsəplɪneri ˈækʃən/: Hình thức kỷ luậtConflict of interest /ˈkɑnflɪkt əv ˈɪntrəst, ˈɪntərəst/: Xung đột nhiên lợi ích

Employee rights /ˌemplɔɪˈiː rɑɪts/: Quyền hòa hợp pháp của nhân viên

Labor contract /ˈkɒntræktˈleɪbə/: Hợp đồng lao động

Paternity leave sầu /pəˈtɜːnəti liːv/: Nghỉ sinc con

Rostered day off /ˈrɒstərd deɪ ɑːf/: Ngày ngủ bù

Maternity leave sầu /məˈtɜrnɪt̬i liːv/: Nghỉ tnhì sản

Sichồng leave /sɪk liːv/: Nghỉ ốm

Paid leave sầu /peɪd liːv/: Nghỉ phép tận hưởng lương

Unpaid leave /ʌnˈpeɪd liːv/: Nghỉ phxay ko lương

Timesheet /ˈtaɪm.ʃiːt/: Bảng chấm côngRotation /rəʊˈteɪʃən/: Công Việc theo ca

Từ vựng tiếng Anh về lương và an sinh buôn bản hội

Pension fund /ˈpenʃən fʌnd/: Quỹ hưu trí

Seniority /siːˈnjɔːrət̬i/: Thâm niên

Starting salary /stɑːtɪŋ ˈsæləri/: Lương khởi điểm

National minimum wage /ˈnæʃənəl ˈmɪnɪməm weɪdʒ/: Mức lương buổi tối thiểu

Base salary /ˈbeɪsɪkˈsæləri/: Lương cơ bản

Pay scale /peɪ skeɪ /: Bậc lương

Average salary /ˈævərɪdʒ ˈsæləri/: Lương trung bình

Wage bill /weɪdʒ bɪl/: Quỹ lương

Wage /weɪdʒ/: Tiền công

Payroll /ˈpeɪrəʊl/: Bảng lương

Salary /ˈsæləri/: Tiền lương

Bonus /ˈbəʊnəs/: Thưởng

*

Performance bonus – /pəˈfɔːrməns ˈbəʊnəs/: Ttận hưởng theo hiệu suất

Health insurance /ˈhelθ ɪnˌʃɔːrəns/: Bảo hiểm y tế

Social insurance /ˈsoʊʃəl ɪnˈʃɔːrəns/: Bảo hiểm xã hội

Overtime /ˈoʊvəaɪm/: Thời gian làm thêm giờ, chi phí làm cho thêm giờ

Unemployment insurance /ˌʌnɪmˈplɔɪmənt ɪnˈʃɔːrəns/: Bảo hiểm thất nghiệp

Personal income tax /ˈpɜːsnl ˈɪnkʌm tæks/: Thuế các khoản thu nhập cá nhân 1 IES Education