NHẪN CƯỚI VÀNG SON PNJ

      77
Lưu ý: Đổi size vào 72h tại khối hệ thống shop PNJ Ưu đãi 15% mang lại hóa 1-1 Trang mức độ Tệ Bạc từ 700k mang lại bên dưới 1,5 triệu. Áp dụng mang đến người tiêu dùng Khu Vực miền Bắc, miền Trung, miền Tây với Tây Nguyên. Xem đưa ra tiết
2.300.000₫","sku":"GN0000W000106","variation_description":"","variation_id":221,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_pa_duong-kinh":"51","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":2430000,"display_regular_price":2430000,"image":"title":"gndrwb78549.006-nhan-cuoi-nam-pnj-vang-son-vang-trang-10k","caption":"","url":"http://thangvi.com.hungyenl&.com/wp-content/uploads/2021/07/gndrwb78549.006-nhan-cuoi-nam-pnj-vang-son-vang-trang-10k.png","alt":"","src":"http://thangvi.com.hungyenl&.com/wp-content/uploads/2021/07/gndrwb78549.006-nhan-cuoi-nam-pnj-vang-son-vang-trang-10k.png","srcset":"http://thangvi.com.hungyenl&.com/wp-content/uploads/2021/07/gndrwb78549.006-nhan-cuoi-nam-pnj-vang-son-vang-trang-10k.png 435w, http://thangvi.com/wp-content/uploads/2021/07/gndrwb78549.006-nhan-cuoi-nam-pnj-vang-son-vang-trang-10k-150x150.png 150w, http://thangvi.com.hungyenlvà.com/wp-content/uploads/2021/07/gndrwb78549.006-nhan-cuoi-nam-pnj-vang-son-vang-trang-10k-100x100.png 100w, http://thangvi.com.hungyenl&.com/wp-content/uploads/2021/07/gndrwb78549.006-nhan-cuoi-nam-pnj-vang-son-vang-trang-10k-300x300.png 300w","sizes":"(max-width: 435px) 100vw, 435px","full_src":"http://thangvi.com.hungyenlvà.com/wp-content/uploads/2021/07/gndrwb78549.006-nhan-cuoi-nam-pnj-vang-son-vang-trang-10k.png","full_src_w":435,"full_src_h":435,"gallery_thumbnail_src":"http://thangvi.com/wp-content/uploads/2021/07/gndrwb78549.006-nhan-cuoi-nam-pnj-vang-son-vang-trang-10k-100x100.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"http://thangvi.com.hungyenl&.com/wp-content/uploads/2021/07/gndrwb78549.006-nhan-cuoi-nam-pnj-vang-son-vang-trang-10k-150x150.png","thumb_src_w":150,"thumb_src_h":150,"src_w":435,"src_h":435,"image_id":153,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"2.430.000₫","sku":"GN0000W000106","variation_description":"","variation_id":222,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_duong-kinh":"52","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":2500000,"display_regular_price":2500000,"image":"title":"gndrwb78549.006-nhan-cuoi-nam-pnj-vang-son-vang-trang-10k","caption":"","url":"http://thangvi.com.hungyenl&.com/wp-content/uploads/2021/07/gndrwb78549.006-nhan-cuoi-nam-pnj-vang-son-vang-trang-10k.png","alt":"","src":"http://thangvi.com/wp-content/uploads/2021/07/gndrwb78549.006-nhan-cuoi-nam-pnj-vang-son-vang-trang-10k.png","srcset":"http://thangvi.com.hungyenl&.com/wp-content/uploads/2021/07/gndrwb78549.006-nhan-cuoi-nam-pnj-vang-son-vang-trang-10k.png 435w, http://thangvi.com.hungyenl&.com/wp-content/uploads/2021/07/gndrwb78549.006-nhan-cuoi-nam-pnj-vang-son-vang-trang-10k-150x150.png 150w, http://thangvi.com/wp-content/uploads/2021/07/gndrwb78549.006-nhan-cuoi-nam-pnj-vang-son-vang-trang-10k-100x100.png 100w, http://thangvi.com.hungyenl&.com/wp-content/uploads/2021/07/gndrwb78549.006-nhan-cuoi-nam-pnj-vang-son-vang-trang-10k-300x300.png 300w","sizes":"(max-width: 435px) 100vw, 435px","full_src":"http://thangvi.com/wp-content/uploads/2021/07/gndrwb78549.006-nhan-cuoi-nam-pnj-vang-son-vang-trang-10k.png","full_src_w":435,"full_src_h":435,"gallery_thumbnail_src":"http://thangvi.com.hungyenlvà.com/wp-content/uploads/2021/07/gndrwb78549.006-nhan-cuoi-nam-pnj-vang-son-vang-trang-10k-100x100.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"http://thangvi.com.hungyenl&.com/wp-content/uploads/2021/07/gndrwb78549.006-nhan-cuoi-nam-pnj-vang-son-vang-trang-10k-150x150.png","thumb_src_w":150,"thumb_src_h":150,"src_w":435,"src_h":435,"image_id":153,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"2.500.000₫","sku":"GN0000W000106","variation_description":"","variation_id":223,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_duong-kinh":"53","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":2555000,"display_regular_price":2555000,"image":"title":"gndrwb78549.006-nhan-cuoi-nam-pnj-vang-son-vang-trang-10k","caption":"","url":"http://thangvi.com.hungyenlvà.com/wp-content/uploads/2021/07/gndrwb78549.006-nhan-cuoi-nam-pnj-vang-son-vang-trang-10k.png","alt":"","src":"http://thangvi.com/wp-content/uploads/2021/07/gndrwb78549.006-nhan-cuoi-nam-pnj-vang-son-vang-trang-10k.png","srcset":"http://thangvi.com.hungyenl&.com/wp-content/uploads/2021/07/gndrwb78549.006-nhan-cuoi-nam-pnj-vang-son-vang-trang-10k.png 435w, http://thangvi.com.hungyenl&.com/wp-content/uploads/2021/07/gndrwb78549.006-nhan-cuoi-nam-pnj-vang-son-vang-trang-10k-150x150.png 150w, http://thangvi.com.hungyenl&.com/wp-content/uploads/2021/07/gndrwb78549.006-nhan-cuoi-nam-pnj-vang-son-vang-trang-10k-100x100.png 100w, http://thangvi.com.hungyenlvà.com/wp-content/uploads/2021/07/gndrwb78549.006-nhan-cuoi-nam-pnj-vang-son-vang-trang-10k-300x300.png 300w","sizes":"(max-width: 435px) 100vw, 435px","full_src":"http://thangvi.com.hungyenl&.com/wp-content/uploads/2021/07/gndrwb78549.006-nhan-cuoi-nam-pnj-vang-son-vang-trang-10k.png","full_src_w":435,"full_src_h":435,"gallery_thumbnail_src":"http://thangvi.com/wp-content/uploads/2021/07/gndrwb78549.006-nhan-cuoi-nam-pnj-vang-son-vang-trang-10k-100x100.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"http://thangvi.com.hungyenl&.com/wp-content/uploads/2021/07/gndrwb78549.006-nhan-cuoi-nam-pnj-vang-son-vang-trang-10k-150x150.png","thumb_src_w":150,"thumb_src_h":150,"src_w":435,"src_h":435,"image_id":153,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"2.555.000₫","sku":"GN0000W000106","variation_description":"","variation_id":224,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A">">
Đường kính (mm)Chọn kích cỡ50515253Xóa