Review 1 lớp 11: Language

Review 1 lớp 11: Language

Bạn đang đọc: Review 1 lớp 11: Language

Review 1 lớp 11: Language

1. Form compound nouns with the words in the box. Then complete the sentences, using the correct ones. (Hãy tạo ra các danh từ ghép bằng những từ cho trong khung. Sau đó hoàn thành câu với những danh từ ghép thích hợp.)

Quảng cáo

1. housework2. childcare3. viewpoint4. grandparents5.girlfriend

2. Complete the sentences with correct words from the box. (Hoàn thành câu bằng những từ thích hợp cho trong khung.)

1. relationship2. an argument3. reconciled4. independent5. self-reliant

3. Listen and link the final consonants and initial vowels in the sentences. Then read them aloud. (Nghe và nối các phụ âm cuối với các nguyên âm đâu trong câu. Sau đó đọc to chúng.)

Bài nghe:

Để học tốt tiếng anh 11 mới | Giải bài tập tiếng anh 11 mới

Quảng cáo

4. Complete these sentences with should / sltouldn’t / ought to ought not to / must mustn’t / have to / has to. ((Hoàn thành câu với should / shouldn’t / ought to / ought not to / must / mustn / have to / has to)

1. should / ought to2. shouldn’t / ought not to3. must / have to4. mustn’t5. has to

5. Rewrite the following sentences to emphasise the underlined parts, using It is / was… that… (Viết lại những câu dưới đây để nhấn mạnh cho những phần gạch dưới, sử dụng cấu trúc It is /was …that…)

1. It was in Greece that the first Olympic Games were held.

2. It was Nam who / that won the first prize in the English speaking contest.

3. It’s a chocolate cake that I am making for my best friend’s birthday party.

4. It was in 1759 that Scotland’s most famous poet Robert Burns was bom.

5. It’s working on a computer that gives me headaches.

6. Write new sentences with a similar meaning. Use the to-infinitive after adjective. (Viết lại thành những câu mới với nghĩa tương tự. Dùng động từ nguyên mầu có to sau tính từ)

Quảng cáo

1. Our school is quite easy to find.

2. The paragraph is difficult to translate.

3. I am delighted to work for the school library.

4. She was very surprised to see him at the party.

5. I was sorry to hear that your grandma was ill.

Bài giảng: Review 1 – Language – Cô Lê Mai Anh (Giáo viên VietJack)

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 11 Review 1 khác:

Xem thêm những tài liệu giúp học tốt Tiếng Anh lớp 11 mới :

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại cảm ứng, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không lấy phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Theo dõi chúng tôi không tính tiền trên mạng xã hội facebook và youtube :

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

review-1.jsp

Source: https://thangvi.com
Category: Thông tin

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *