Language Focus trang 42 SGK Tiếng Anh 11 mới

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Vocab

Video hướng dẫn giải

1. Form compound nouns with the words in the box. Then complete the sentences, using the correct ones.

( Hãy tạo ra những danh từ ghép bằng những từ cho trong khung. Sau đó hoàn thành xong câu với những danh từ ghép thích hợp. )
care child friend girl grand house parents point view work

Lời giải chi tiết:

1. housework
2. childcare
3. viewpoint
4. grandparents
5.girlfriend

1. She spent all morning doing housework.

( Cô ấy đã dành cả buổi sáng để thao tác nhà. )

– do housework: làm việc nhà.

2. There are many different childcare options available to mothers returning to work.

( Có nhiều lựa chọn chăm nom trẻ khác nhau dành cho những bà mẹ trở lại thao tác. )

– childcare (n): chăm sóc trẻ

3. Parents should try to see things from a teenager’s viewpoint.

( Cha mẹ nên nỗ lực nhìn mọi thứ từ quan điểm của thiếu niên. )

– viewpoint (n): quan điểm

4. I have lived with my grandparents since I was born.

( Tôi đã sống với ông bà tôi từ khi tôi chào đời. )

– grandparents (n): ông bà

5. He can’t come because he’s taking his girlfriend on a date.

( Anh ấy không hề đến vì anh ấy đang hẹn hò với bạn gái của anh ấy. )

– girlfriend (n): bạn gái

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2. Complete the sentences with correct words from the box.

( Hoàn thành câu bằng những từ thích hợp cho trong khung. )

Lời giải chi tiết:

1. relationship
2. an argument
3. reconciled
4. independent
5. self-reliant

1. She has a close relationship with her parents.

( Cô ấy có một mối quan hệ thân thương với cha mẹ. )

– relationship (n): mối quan hệ

2. He broke the glass vase during an argument with his cousin.  

( Anh ấy đã làm vỡ bình thủy tinh trong một một cuộc cãi cự với anh họ của mình. )

– argument (n): cuộc cãi vã

3. We were finally reconciled after he apologised.

( Cuối cùng chúng tôi đã hòa giải sau khi ông xin lỗi. )

– reconciled (adj): làm hòa

4. My little cousin is becoming more independent so my aunt has more time for herself.

( Anh em họ của tôi trở nên độc lập hơn nên dì của tôi có thêm thời hạn cho bản thân. )

– independent (adj) độc lập

5. Teaching secondary school students to be independent and self-reliant is important for their personal development. 

( Dạy học sinh trung học để được độc lập và tự lực rất quan trọng cho sự tăng trưởng cá thể của họ. )

– self-reliant (adj): tự lực

Pronun

Video hướng dẫn giải

3. Listen and link (∪) the final consonants and initial vowels in the sentences. Thee read them aloud. 

(Hãy nghe và đánh dấu nối các phụ âm cuối với các nguyên âm đầu trong những câu dưới đây.  Sau đó hãy đọc to những câu đó.)

Click tại đây để nghe:

Lời giải chi tiết:

Tạm dịch:

1. Kate là một giáo viên tiếng Anh trong một trường trung học phổ thông .
2. Nhìn vào những hình ảnh này và vấn đáp thắc mắc của tôi bằng tiếng Anh .
3. Tom đã từng sống trong nhà của cha mẹ, nhưng anh ấy đã chuyển sang một nhà ở mới với những người bạn của anh ấy .
4. Tôi hoàn toàn có thể uống một tách trà táo không ?
5. Đừng quên tắt đèn khi rời khỏi bữa tiệc.

Grammar

Video hướng dẫn giải

4. Complete these sentences with should / shouldn’t / ought to ought not to / must mustn’t / have to / has to.

( Hoàn thành câu với should / shouldn’t / ought to / ought not to / must / mustn’t / have to / has to )

Lời giải chi tiết:

1. should / ought to
2. shouldn’t / ought not to
3. must / have to
4. mustn’t
5. must / has to

1. It’s a great film. You should/ ought to go and see it.

( Đó là một bộ phim tuyệt vời. Bạn nên đi xem nó. )

Giải thích: should/ ought to: Diễn tả lời khuyên ai đó nên làm gì

2. You don’t look well. You shouldn’t/ ought not to go out. It’s cold outside.

( Trông bạn không được khỏe. Bạn không nên ra ngoài. Bên ngoài lạnh lắm. )

Giải thích: shouldn’t/ ought not to: Diễn tả lời khuyên ai đó không nên làm gì

3. It’s late. I must/ have to go now or I will miss the last train.

( Muộn rồi. Tôi phải đi ngay giờ đây nếu không tôi sẽ bỏ lỡ chuyến tàu ở đầu cuối. )

Giải thích: must/ have to: diễn tả ý bắt buộc hoặc cần thiết phải làm gì

4. Students mustn’t use mobile phones in class.

( Học sinh không được sử dụng điện thoại di động trong lớp. )

Giải thích: mustn’t: Diễn tả ý cấm đoán

5. The government really must/ has to do something about unemployment.

( nhà nước thực sự phải thao tác gì đó về vấn nạn thất nghiệp. )

Giải thích: must/ have to: diễn tả ý bắt buộc hoặc cần thiết phải làm gì; do chủ ngữ ‘the government’ là số ít nên ‘have to’ được chia ở thì hiện tại đơn dạng khẳng định là ‘has to’.

Bài 5

Video hướng dẫn giải

5. Rewrite the following sentences to emphasise the underlined parts, using It is / was… that…

( Viết lại những câu dưới đây để nhấn mạnh vấn đề cho những phần gạch dưới, sử dụng cấu trúc It is / was … that … )

Lời giải chi tiết:

1. The first Olympic Games were held in Greece.

( Thế vận hội tiên phong được tổ chức triển khai tại Hy Lạp. )

=> It was in Greece that the first Olympic Games were held.

( Đó là Hy Lạp nơi mà Thế vận hội tiên phong đã được tổ chức triển khai. )

2. Nam won the first prize in the English speaking contest.

( Nam đoạt giải nhất cuộc thi nói tiếng Anh. )

=> It was Nam who/ that won the first prize in the English speaking contest.

( Đó là Nam người đã giành được giải nhất trong cuộc thi nói tiếng Anh. )

3. I am making a chocolate cake for my best friend’s birthday party.

( Tôi đang làm một chiếc bánh sô cô la cho bữa tiệc sinh nhật của bạn thân nhất của tôi. )

=> It’s a chocolate cake that I am making for my best friend’s birthday party.

( Đó là một chiếc bánh sô cô la cái mà tôi đang làm cho bữa tiệc sinh nhật của bạn thân nhất của tôi. )

4. Scotland’s most famous poet Robert Burns was born in 1759.

( Nhà thơ nổi tiếng nhất của Scotland là Robert Burns sinh năm 1759. )

=> It was in 1759 that Scotland’s most famous poet Robert Burns was born.

( Đó là năm 1759 khi mà nhà thơ nổi tiếng nhất của Scotland Robert Burns sinh ra. )

5. Working on a computer gives me headaches.

( Làm việc trên máy tính khiến tôi đau đầu. )

=> It’s working on a computer that gives me headaches.

( Đó là thao tác trên một máy tính cái mà khiến tôi nhức đầu. )

Bài 6

Video hướng dẫn giải

6. Write new sentences with a similar meaning. Use the to-infinitive after adjective.

( Viết lại thành những câu mới với nghĩa tựa như. Dùng động từ nguyên mầu có TO sau tính từ. )

Lời giải chi tiết:

1. It’s quite easy to find our school.

( Khá dễ để tìm thấy trường học của chúng tôi. )

=> Our school is quite easy to find. 

( Trường chúng tôi khá dễ tìm. )

2. It’s difficult to translate the paragraph.

( Thật khó để dịch đoạn văn này. )

=> The paragraph is difficult to translate. 

( Đoạn văn này khó dịch thật. )

3. I am happy that I work for the school library.

( Tôi vui mừng vì tôi thao tác cho thư viện trường. )

=> I am delighted to work for the school library. 

( Tôi thấy vui vì được thao tác cho thư viện trường. )

4. She was amazed that she saw him at the party.

( Cô ấy thấy kinh ngạc khi cô ấy nhìn thấy anh ấy ở bữa tiệc. )

=> She was very surprised to see him at the party. 

( Cô ấy rất kinh ngạc khi nhìn thấy anh ấy ở bữa tiệc. )

5. I was sad when I heard your grandma was ill.

( Tôi thấy buồn khi tôi nghe tin bà của bạn bị ốm. )

=> I was sorry to hear that your grandma was ill. 

( Tôi lấy làm tiếc khi nghe được tin bà bạn bị ốm. )

Loigiaihay.com

Source: https://thangvi.com
Category: Thông tin

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *