Review 1 trang 36 SGK Tiếng Anh 5 mới

1. Listen and tick (Nghe và đánh dấu chọn )

Click tại đây để nghe:

Đáp án: 1. b           2. c

Audio script:

Mai : Hi, Tony. Where are you going so early in the morning ?
Tony : I’m going to the park .
Mai : How often do you go there ?
Tony : I usually go there every Thursday to do morning exercise .
Mai : Good for you. See you later .
2. Linda : Where did you go last summer ?
Nam : I went on a trip to the countryside .
Linda : Oh, really ? What was the trip like ?
Nam : It was good .
Linda : What did you do there ?
Nam : I helped my grandparents on the farm .

Tạm dịch:

Mai: Xin chào, Tony. Bạn đi đâu sớm vào buổi sáng?

Tony: Tôi sẽ đi đến công viên.

Mai: Bạn đến đó bao lâu một lần?

Tony: Tôi thường đến đó mỗi thứ năm để tập thể dục buổi sáng.

Mai: Tốt cho bạn. Hẹn gặp lại.

2. Linda: Bạn đã đi đâu vào mùa hè năm ngoái?

Nam: Tôi đã đi trên một chuyến đi đến vùng nông thôn.

Linda: Ồ, thật sao? Chuyến đi như thế nào?

Nam: Nó rất tuyệt.

Linda: Bạn đã làm gì ở đó?

Nam: Tôi đã giúp ông bà của tôi ở nông trại.

2. Listen and number (Nghe và điền số)

Click tại đây để nghe:

Đáp án: a 3              b 4              c 1                 d 2

Audio script:

1. Nam : Where are you going next weekend, Tony ?
Tony : We’re going to Ha Long Bay .

Nam: Oh, that’s nice. What will you do there?

Tony : I think we may take a boat around the islands and visit some caves .
Nam : That sounds great !
2. Mai : I didn’t see you at Linda’s party. Where were you ?
Nam : I visited my grandma .
Mai : Oh, how was your grandma ?
Nam : She was sick before, but now she’s better .
Mai : Oh, I’m happy to hear that .
3. Linda : Did you go to the book fair last week ?
Mai : Yes, I did. I didn’t see you .
Linda : I was on a trip to Ho Chi Minh City .
Mai : Oh, really ? How was the trip ?
Linda : It was very interesting. I saw a lot of things .
4. Phong : What will you do next Sunday, Mai ?
Mai : I don’t know. I think I’m going to stay home to help my mother cook .
Phong : I hope you’ll enjoy it .

Tạm dịch:

1. Nam: Bạn sẽ đi đâu vào cuối tuần tới, Tony?

Tony: Chúng ta sẽ đến Vịnh Hạ Long.

Nam: Ồ, thật tuyệt. Bạn sẽ làm gì ở đó?

Tony: Tôi nghĩ chúng ta có thể đi thuyền quanh đảo và thăm một số hang động.

Nam: Thật tuyệt vời!

2. Mai: Tôi không thấy bạn ở bên Linda. Bạn đã ở đâu?

Nam: Tôi đã đến thăm bà của tôi?

Mai: Ồ, bà của bạn thế nào?

Nam: Bà đã bị bệnh trước đây, nhưng bây giờ bà tốt hơn rồi.

Mai: Ồ, tôi rất vui khi nghe điều đó.

3. Linda: Bạn đã đi đến hội chợ sách tuần trước?

Mai: Vâng, tôi đã làm. Tôi không thấy bạn.

Linda: Tôi đã có chuyến đi đến Thành phố Hồ Chí Minh.

Mai: Ồ, thật sao? Chuyến đi thế nào?

Linda: Nó rất thú vị. Tôi đã thấy rất nhiều thứ.

4. Phong: Bạn sẽ làm gì vào Chủ Nhật tới, Mai?

Mai: Tôi không biết. Tôi nghĩ mình sẽ ở nhà để giúp mẹ nấu ăn.

Phong: Tôi hy vọng bạn sẽ thích nó.

3. Listen and tick Yes (Y) or No (N) (Nghe và đánh dấu chọn (✓) vào ô Đúng (Y) hoặc vào ô Sai (N))

Click tại đây để nghe:

Đáp án: 1. N      2. Y

Audio script:

1. Linda: What do you do in your free time, Mai?

Mai : I usually read books and watch cartoons on TV .
Linda : How often do you go to the cinema ?
Mai : Oh, I never go to the cinema. I only watch films on TV .

Source: https://thangvi.com
Category: Thông tin

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *