Skills trang 72 SGK Tiếng Anh 11 mới

Lựa chọn câu để xem giải thuật nhanh hơn

Reading

1. Read the text about eco-city planning.

( Đọc bài đọc nói về việc quy hoạch thành phố sinh thái xanh. )

Building eco cities

I first became familiar with the idea of an eco-city when I read the book Ecocity Berkeley : Building Cities for a Healthy Future by Richard Register. The author created the word ‘ eco-city ’ in 1987 when the book was published .
The inhabitants of this city carefully consider possible environmental impacts and take good care of the environment. There is no pollution as all the vehicles run on local renewable energy. CO2 emissions are controlled and kept in accordance with strict environmental and air-quality regulations .
In addition, the inhabitants co-exist with nature by dividing the city into two circles or rings. The first ring is the city centre containing the residential areas. The second ring includes vast park space and lots of greenery. The green space filters and refreshes the air people breathe .
Ecocity Berkeley is a very inspirational book, which can offerurban planners creative ideas and solutions to environmental problems that can be applied to any city .

Tạm dịch:

Xây dựng thành phố sinh thái

Khi tôi đọc cuốn sách TP Sinh Thủi Berkeley. Xây dựng thành phố vì một tương lai lành mạnh của tác giả Richard Register, lần tiên phong tôi được làm quen với sáng tạo độc đáo về một thành phố sinh thái xanh. Tác giả cuốn sách này đã đưa ra thuật ngữ ” thành phố sinh thái xanh ” năm 1987 khi cuốn sách lần tiên phong xuất bản .
Người dân của thành phố này tâm lý rất kỹ về những ảnh hưởng tác động hoàn toàn có thể xảy ra so với thiên nhiên và môi trường và chăm nom tốt thiên nhiên và môi trường sống của mình. Ở đây không có ô nhiễm vì toàn bộ xe cộ đều chạy bằng nguồn năng lượng hoàn toàn có thể tái tạo được của địa phương. Khí thải C02 được trấn áp và giữ ở mức hòa giải với những pháp luật khắt khe về chất lượng bầu không khí và thiên nhiên và môi trường .
Bên cạnh đó, người dân cùng sống sót với thiên nhiên và môi trường bằng cách phân loại thành phố ra thành hai vành đai. Vành đai thứ nhất là TT thành phố gồm có khu dân cư. Vành đai thứ hai gồm khoảng trống to lớn dành làm khu vui chơi giải trí công viên với nhiều cây xanh. Không gian xanh lọc sạch và làm trong lành bầu không khí mà mọi người thở .
Thành Phổ Sinh Thái Berkeley là một cuốn sách mang lại cảm hứng cho người đọc, hoàn toàn có thể đem lại cho những nhà quy hoạch đô thị nhiều sáng tạo độc đáo phát minh sáng tạo và những giải pháp hoàn toàn có thể được vận dụng so với bất kể thành phố nào.

Bài 2

2. Read the text again and answer the questions.

( Đọc lại bài đọc rồi vấn đáp thắc mắc. )

Lời giải chi tiết:

1. When was the word eco-city created?

( Từ “ eco-city ” được tạo ra khi nào ? )

=> It was created in 1987 (when the book Ecocity Berkeley: Building Cities for a Healthy Future by Richard Register was published).

( Nó được tạo ra vào năm 1987 ( khi cuốn sách Ecocity Berkeley : Xây dựng thành phố cho một tương lai lành mạnh của Richard Register đã được xuất bản ) .

2. Why is there no pollution in Eco Berkeley?

( Tại sao không có ô nhiễm ở Eco Berkeley ? )

=> There is no pollution as all the vehicles run on local renewable energy.

( Không có ô nhiễm vì tổng thể những xe chạy bằng nguồn năng lượng tái tạo tại địa phương. )

3. How do the inhabitants co-exist  with nature?

( Làm thế nào để dân cư cùng sống sót với vạn vật thiên nhiên ? )

=> They co-exist with nature by dividing the city into two cicles or rings.

( Họ cùng sống sót với vạn vật thiên nhiên bằng cách chia thành phố thành hai vòng tròn hoặc đai )

4. What are the two rings for?

( Hai đai là gì ? )

=> The first ring is the city centre containing the residential areas. The second ring includes vast park space and lots of scenery, which filters and refreshes the air people breathe.

( Vành đai tiên phong là TT thành phố có chứa khu dân cư. Vành đai thứ hai gồm có khoảng trống khu vui chơi giải trí công viên to lớn và rất nhiều cảnh sắc, để lọc và làm mới không khí cho mọi người hít thở. )

5. Who needs to read Register’s book and why?

( Ai cần đọc sách của Register và tại sao ? )

=> Urban planners need to read the book because it can offer them creative ideas and solutions to environmental problems that can be applied to any city.

( Các nhà quy hoạch đô thị cần phải đọc cuốn sách vì nó hoàn toàn có thể phân phối cho họ ý tưởng sáng tạo phát minh sáng tạo và giải pháp cho những yếu tố môi trường tự nhiên hoàn toàn có thể vận dụng cho bất kể thành phố nào. )

Speaking

3. Work with a partner. Choose two ideas (or use your own ideas) and make a conversation about sustainable living.

( Làm việc với bạn bên cạnh, chọn hai ý tưởng sáng tạo ( hoặc dùng ý tưởng sáng tạo của em ) để làm một đoạn hội thoại về lối sống thân thiện với môi trường tự nhiên. )

Sustainable living

• sort rubbish for recycling, use waste to generate electricity, heat, etc. to meet daily needs
• design walkable streets: walk first, then cycle, then use public transport
• protect natural habitat, support local agriculture
• promote simple lifestyle, cook with locally grown, organic ingredients

Lời giải chi tiết:

Example:
Student A: How can we live more sustainable lifestyles? What do you think our urban planners should do?
Student B: I think they should redesign abandoned areas and convert them into rich, diverse ecosystems.
Student A: Sounds great. There should also be gardens in all residential areas.

Tạm dịch:

– phân loại rác đề tái chế, dùng chất thái tạo ra điện, nhiệt … đề thỏa mãn nhu cầu nhu yếu hàng ngày
– thiết kể đường phố hoàn toàn có thể đi bộ qua được : đi bộ trước, sau đó đi xe đạp điện rồi sử dụng phương tiện đi lại giao thông vận tải công cộng
– bảo vệ thiên nhiên và môi trường sổng, tương hỗ nông nghiệp địa phương

– thúc đấy lối sống giản dị, nấu ăn bằng những cây trồng tại địa phương, các thành phần hữu cơ 

Ví dụ :
Học sinh A : Chúng ta hoàn toàn có thể sống vững chắc hơn thế nào ? Bạn nghĩ gì về kế hoạch đô thị của tất cả chúng ta ?
Học sinh B : Tôi nghĩ họ nên phong cách thiết kế lại những khu vực bị bỏ phí và quy đổi chúng thành những hệ sinh thái phong phú và đa dạng, phong phú .
Học sinh A : Âm thanh tuyệt vời. Cũng nên có vườn trong tổng thể những khu dân cư.

Listening

Too much exercise (Tập thể dục quá sức)

4. Listen to the recording about negative effects of over-exercising. Decide whether the folowing statements are true (T), or false (F) according to the speaker. 

( Nghe những xấu đi của tập thể dục quá sức. Quyết định xem những câu sau đây có đúng hay không ( T ), hoặc sai ( F ) theo người nói. )

Click tại đây để nghe:

Lời giải chi tiết:

1. F
2. T
3. T
4. T
5. F

1.F The more exercise you do, the healthier you become.

( Bạn càng tập thể dục nhiều, bạn càng trở nên khỏe mạnh hơn. )

2.T Doing extensive workouts is too much of a good thing.

( Thực hiện những bài tập với cường độ chi chít là không tốt. )

3.T People may become addicted to high-intensity physical activity.

( Con người hoàn toàn có thể trở nên nghiện hoạt động giải trí sức khỏe thể chất cường độ cao. )

4.T Over-exercising can be harmful to the body’s muscles, joints and heart.

( Tập thể dục quá mức hoàn toàn có thể gây hại cho cơ, khớp và tim của khung hình. )

5.F You should consult with an instructor before starting a new exercise programme.

( Bạn nên tìm hiểu thêm quan điểm của một người hướng dẫn trước khi khởi đầu một chương trình tập thể dục mới. )

Audio Script: 

Nobody can deny the benifits of exercise to human health. But too much exercise can do you more harm than good. Many people believe that more exercise bringgs more benefits, and they try to have too much of a good thing. This leads to extreme workouts in the gym, and long hours of outdoor fitness walking or cycling. However, high intensity may cause addiction to and overdose in exercise .
Over-exercising mav damage the body’s muscles and joints, increase the risk of heart disease or stroke, and even cause death. The same degree of exercise miuht be moderate to 30 – year-olds and intense to 60 – year-olds. Always, consult with a doctor before starting a new exercise programme to make sure you exercise safely and effectively .

Dịch Script:

Không ai hoàn toàn có thể phủ nhận sức khoẻ của việc tập thể dục so với sức khoẻ con người. Nhưng tập thể dục quá nhiều hoàn toàn có thể gây tổn hại hơn là có lợi. Nhiều người tin rằng tập thể dục nhiều mang lại nhiều quyền lợi hơn, và họ cố gắng nỗ lực tập quá nhiều. Điều này dẫn đến tập thể dục trong phòng gym và đi bộ đường dài hoặc đạp xe dài. Tuy nhiên, tập kinh hoàng hoàn toàn có thể gây nghiện và quá liều trong tập thể dục .
Tập thể dục quá mức làm tổn thương cơ và khớp của khung hình, tăng rủi ro tiềm ẩn mắc bệnh tim hoặc đột quỵ, thậm chí còn gây tử trận. Mức độ tập thể dục tựa như ở mức độ vừa phải đến 30 tuổi và can đảm và mạnh mẽ so với những người 60 tuổi. Luôn luôn, hãy hỏi quan điểm bác sĩ trước khi khởi đầu một chương trình tập luyện mới để bảo vệ rằng bạn tập thể dục một cách bảo đảm an toàn và hiệu suất cao.

Writing

5. Think of an advice you can give to over-exercises. Write a short text about the reasons for over-exercising. Use the suggestions in the box or your own information and ideas.

( Em hãy nghĩ ra một lời khuyên về việc tập thế dục quá sức. Viết một đoạn vãn ngắn nói vê nguyên do của việc tập thể dục quá sức, dùng nhừng gợi ý cho trong khung hoặc ý tưởng sáng tạo của chính em )

Reasons

– worrying too much about physical appearance
– building the perfect body toàn thân : weight loss ; lean, toned legs
– pressure to look fit, muscular and toned ; arm or leg muscles too small ( boys )
– self-dissatisfaction, fear of being overweight, perfect as models, thin waistlines, flat bellies ( girls )

Example:
Some people over-exercise for a number of reasons. Teenagers may worry too much about their physical appearance and want to build…

Lời giải chi tiết:

Some people over-exercise for a number of reasons. Teenagers may worry too much about their physical appearance and want to build the perfect body toàn thân. Some of them may feel peer pressure to lose weight or get lean, toned legs. Male teenagers may experience pressure to look fit. muscular and toned like celebrities in films, magazine ads or sports. Many boys teen that their arm or leg muscles are too small and try to work out several times a week to increase muscle mass .
Girls ‘ over-exercising can result from self-dissatisfaction and fear of being overweight. They may compare themselves with fashion models considered to be physically perfect. They may worry about their waistlines not being thin enough or their bellies being too fat .
If you think our friend is over-exercising. try to talk to them, and explain that their bodies need to rest as well. Ask them to focus on other aspects of life such as study and hobbies .
Một số người tập thể dục quá sức vì 1 số ít nguyên do. Thanh thiếu niên hoàn toàn có thể lo ngại quá nhiều về vẻ bên ngoài của khung hình và muốn thiết kế xây dựng khung hình tuyệt vời và hoàn hảo nhất. Một số người trong số họ hoàn toàn có thể cảm thấy áp lực đè nén của bạn hữu để giảm cân hoặc có đôi chân trẻ trung và tràn trề sức khỏe. Nam thanh thiếu niên hoàn toàn có thể gặp áp lực đè nén để trông dáng người vừa khít, cơ bắp và săn chắc như những người nổi tiếng trong phim ảnh, quảng cáo tạp chí hoặc thể thao. Nhiều thanh thiếu niên cho rằng cánh tay hoặc bắp chân của họ quá nhỏ và cố gắng nỗ lực tập luyện vài lần một tuần để tăng khối lượng cơ .

Việc tập thể dục quá mức của các bạn gái có thể là kết quả của sự tự ti và sợ bị thừa cân. Họ có thể so sánh mình với các người mẫu thời trang được coi là hoàn hảo về thể chất. Họ có thể lo lắng về vòng eo của họ không đủ bé hoặc bụng của họ quá to.

Nếu bạn nghĩ rằng bạn của bạn đang tập quá sức. Cố gắng chuyện trò với họ, và lý giải rằng khung hình họ cũng cần nghỉ ngơi. Yêu cầu họ tập trung chuyên sâu vào những góc nhìn khác của đời sống như học tập và sở trường thích nghi .

Loigiaihay.com

Source: https://thangvi.com
Category: Thông tin

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *