Trường Đại học Công nghệ Thông tin TP. HCM

Thời gian đào tạo: 4 năm

Khối lượng kiến thức: lớn hơn hoặc bằng 131 tín chỉ (bao gồm 12 chỉ Anh văn)

Mục tiêu đào tạo

Chương trình Cử nhân Công nghệ Thông tin giảng dạy những cử nhân ngành Công nghệ thông tin có phẩm chất chính trị tốt, có đạo đức nghề nghiệp, có ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm tổ chức triển khai, và có sức khỏe thể chất tốt ; nắm vững những kỹ năng và kiến thức cơ bản và trình độ sâu về công nghệ thông tin ( CNTT ) ; cung ứng những nhu yếu về nghiên cứu và điều tra tăng trưởng và ứng dụng công nghệ thông tin của xã hội ; có năng lượng tham mưu, tư vấn và có năng lực tổ chức triển khai thực thi trách nhiệm với tư cách của một nhân viên trong nghành nghề dịch vụ CNTT. Bên cạnh đó, trên cơ sở những kỹ năng và kiến thức được trang bị ở trình độ đại học, người học có đủ năng lượng từng bước triển khai xong năng lực độc lập điều tra và nghiên cứu, tự tu dưỡng và liên tục lên học những trình độ cao hơn .

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Sinh viên tốt nghiệp chương trình cử nhân ngành CNTT phải đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn đầu ra (ký hiệu LO – Learning Outcome) sau:

LO 1: Vận dụng kiến thức nền tảng về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội để giải quyết vấn đề liên quan chuyên ngành.

LO 2: Vận dụng kiến thức nền tảng của ngành Công nghệ Thông tin và ứng dụng vào thực tiễn liên quan đến dữ liệu, thông tin, tri thức, và kỹ thuật công nghệ mới.

LO 3: Phân tích, lập luận,và giải quyết vấn đề liên quan đến ngành Công nghệ Thông tin (quản lý nguồn tài nguyên, các hoạt động của cơ quan/doanh nghiệp, các giải pháp sử dụng công nghệ thông tin để nâng cao khả năng lãnh đạo, quản lý, hoạt động của cơ quan/doanh nghiệp).

LO 4: Biếtkỹ năng nghiên cứu khoa học (khảo sát tài liệu, phân tích, đánh giá, vận dụng các công trình khoa học).

LO 5: Hiểu và nhận thứctư duy hệ thống, phân tích, thiết kế, đánh giá các thành phần hoặc toàn hệ thống thuộc lĩnh vực ngành Công nghệ Thông tin,vận dụng nhanh các công nghệ, kỹ thuật, công cụ phù hợp để quản lý và ứng dụng công nghệ thông tin vào lĩnh vực thực tế.

LO 6: Hiểu về sự cần thiết để học tập suốt đời, hiểu biết về các giá trị đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp.

LO 7: Vận dụng đượckỹ năng làm việc nhóm (thành lập, điều hành và duy trì công tác nhóm).

LO 8: Vận dụng đượckỹ năng giao tiếp (kỹ năng làm chủ đối thoại, thuyết trình tốt).

LO 9: Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam (kỹ năng nghe nói, đọc hiểu tài liệu, viết khá tốt tiếng Anh).

LO 10: Nhận biết bối cảnh và nhu cầu xã hội, xác định ý tưởng, thiết kế, xây dựng,triển khai, vận hành ứng dụng các hệ thống Công nghệ Thông tin đáp ứng nhu cầu xã hội. Khả năng xây dựng tốt ý tưởng, thiết kế, phát triển, triển khai, vận hành.

Cơ hội nghề nghiệp

Cử nhân Công nghệ Thông tin tốt nghiệp tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin có năng lực đảm nhiệm những vị trí sau :
– Chuyên viên phong cách thiết kế, thiết kế xây dựng và quản trị những dự án Bất Động Sản nghiên cứu và điều tra và ứng dụng CNTT, đa phần trong nghành : địa lý, môi trường tự nhiên, viễn thám .

– Chuyên viên quản lý, giám sát, đầu tư các dự án công nghệ thông tin.

– Chuyên viên khai thác tài liệu và thông tin ứng dụng cho những doanh nghiệp trong yếu tố nghiên cứu và phân tích định lượng .
– Chuyên viên có kĩ năng tăng trưởng những ứng dụng truyền thông online xã hội và công nghệ Web .
– Cán bộ giảng dạy, nghiên cứu và điều tra khoa học và ứng dụng CNTT ở những trường đại học và cao đẳng trên cả nước .

Source: https://thangvi.com
Category: Thông tin

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.