Language – trang 58 Review 4 SGK Tiếng Anh 10 mới>

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Vocab

Video hướng dẫn giải

1. Complete these sentences using the correct forms of the words in brackets.

( Hoàn thành những câu này sử dụng những dạng đúng của những từ trong ngoặc đơn. )

Lời giải chi tiết:

1. natural
2. polluted
3. environmental
4. sustainable
5. ecological

1. The natural world is the world of trees, rivers, animals and birds. (nature)

( quốc tế tự nhiên là quốc tế của cây cối, sông, động vật hoang dã và chim )

2. Drinking water in this area is highly polluted by waste. (pollute)

( nước uống trong vùng này bị ô nhiễm nặng do rác thải )

3. Governments are nowadays playing an active role in environmental protection. (environment)

( nhà nước thời nay đóng một vai trò tích cực trong việc bảo vệ môi trường tự nhiên )

4. All countries around the world should make plans for sustainable development. (sustain)

( Tất cả những vương quốc trên khắp quốc tế nên lập kế hoạch cho việc tăng trưởng bền vững và kiên cố. )

5. Scientists are studying the ecological effects ofglobal warming. (ecology)

( Những nhà khoa học đang điều tra và nghiên cứu những ảnh hưởng tác động sinh thái xanh của việc ấm dần lên của toàn cầu. )

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2. Complete the following sentences with suitable words from the box.

( Hoàn thành những câu sau với những từ tương thích từ trong khung. )

Lời giải chi tiết:

1. pollution
3. deforestation
5. acid rain
2. global warming
4. protect

1. Air pollution is threatening the health of older people and children.

( Ô nhiễm không khí đang rình rập đe dọa sức khỏe thể chất của người già và trẻ nhỏ. )

2. All efforts should be made to reduce the negative impacts of global warming on climate change and human health.

( Tất cả nỗ lực nên được thực thi để giảm những tác động ảnh hưởng xấu đi của việc ấm dần lên của toàn cầu lên biến hóa khí hậu và sức khỏe thể chất con người. )

3. Deforestation and land use for agriculture are destroying rare plants and wildlife.

( Phá rừng và sử dụng đất cho nông nghiệp dang hủy hoại những cây cối và động vật hoang dã hoang dã quý và hiếm. )

4. The ozone layer helps protect us from the sun’s rays.

( Tầng ozone giúp bảo vệ tất cả chúng ta khỏi tia sáng của mặt trời. )

5. Acid rain has a terrible effect on forests and life in rivers and lakes.

( Mưa axít gây ảnh hưởng tác động kinh điển lên rừng rậm và đời sống ở sông và hồ. )

Pronun

Video hướng dẫn giải

3. Sort out the words according to their stress patterns and read them aloud. The ones in the first row have been done as examples. 

( Lựa những từ theo dấu nhấn của chúng và đọc to. Những từ trong số 1 được làm trong ví dụ. )

Lời giải chi tiết:

Grammar

Video hướng dẫn giải

4. Rewrite these sentences using reported speech.

( Viết lại những câu này sử dụng câu tường thuật. )

 

Lời giải chi tiết:

1. “People are cutting down the rainforests”

=> Mary said Mary said that people were cutting down the rainforests.

( Mary nói rằng người ta đang đốn hạ những khu rừng nhiệt đới gió mùa. )

2. ‘Car pollution is a big problem in my city’

=> Tom said that car pollution was a big problem in his city.

( Tom nói rằng ô nhiễm xe hơi là một yếu tố lớn ở thành phố anh ấy. )

3. ‘Chemicals are destroying the ozone layer!

=> Scientists say that chemicals are destroying the ozone layer.

( Những nhà khoa học nói rằng những hóa chất đang tàn phá tầng ozone. )

4. ‘Shut the door but don’t lock it!

=> He told me shut the door but not to lock it.

( Anh ấy bảo tôi dóng cửa nhưng dừng khóa. )

5. ‘Burning gas, oil, and coal can cause acid rain’

=> Our teacher explained that burning gas, oil and coal could cause acid rain.

( Giáo viên chúng tôi lý giải rằng việc đốt khí ga, dầu và than hoàn toàn có thể gây mưa axit. )

Bài 5

Video hướng dẫn giải

5. Put the verbs in brackets in the correct forms.

(Đặt những động từ vào ngoặc đơn vào dạng đúng.)

Lời giải chi tiết:

1. did not throw
2. will go
3. closed down
4. is
5. build

1. If tourists did not throw rubbish in the river, the water would be cleaner.

( Nếu hành khách không ném rác trên sông, nước sẽ sạch hơn nữa. )

2. We will go camping this Sunday if the weather is fine.

( Chúng tôi sẽ đi cắm trại vào Chủ nhật này nếu thời tiết đẹp. )

3. Many people would be out of work if that factory closed down.

( Nhiều người sẽ mất việc nếu xí nghiệp sản xuất đó đóng cửa. )

4. If there is too much noise in my office, I won’t be able to do any work.

( Nếu có quá nhiều tiếng ồn trong văn phòng tôi, tôi sẽ không hề làm được việc gì. )

5. People will suffer from noise pollution if they build an airport in this area.

( Người ta sẽ bị ô nhiễm tiếng ồn nếu họ kiến thiết xây dựng một trường bay trong khu vực này. )

Bài 6

Video hướng dẫn giải

6. Put the verbs in brackets in the correct tenses.

( Đặt những động từ trong ngoặc đơn đúng với thì của câu. )

Lời giải chi tiết:

1. will ; do
2. would be
3. were ; would go
4. use
5. knew ; would / could phone

1. What will you do if you go to Cuc Phuong National Park?

( Bạn sẽ làm gì nếu bạn được đi đến Công viên Quốc gia Cúc Phương ? )

2. I would be grateful if you’d send me the brochure.

( Tôi sẽ biết ơn nếu bạn gửi cho tôi một tờ rơi )

3. If I were you, I would go to Ha Long Bay.

( Nếu tôi là bạn, tôi sẽ đi Vịnh Hạ Long. )

4. We will reduce air pollution if we use public transport.

( Chúng ta sẽ giảm ô nhiễm không khí nếu tất cả chúng ta sử dụng phương tiện đi lại luân chuyển công cộng. )

5. Sorry, I can’t call her. If I knew her number, I would/could phone her.

(Xin lỗi, tôi không thể gọi cô ấy được. Nếu tôi biết số của cô ấy, tôi sẽ gọi cô ấy.)

Loigiaihay.com

Source: https://thangvi.com
Category: Thông tin

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.