Review 3 – Skills trang 44 SGK Tiếng Anh 11 mới

Review 3 – Skills trang 44 SGK Tiếng Anh 11 mới

3. Work with a partner. Choose a heritage site and talk about what you can do and see there. Use the information in Unit 8, if necessary .

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem giải thuật nhanh hơn

 • Reading
 • Bài 2
 • Speaking
 • Listening
 • Writing
 • Bài 6
 • Reading
 • Bài 2
 • Speaking
 • Listening
 • Writing
 • Bài 6


Bài khác

Reading

Video hướng dẫn giải

1. Read the text about the risk of sea-level rise.

( Đọc bài khóa nói về rủi ro tiềm ẩn dâng nước biển. )
More than 20 coastal cities in Viet Nam are directly affected by rising sea levels. This can endanger water supply in all coastal cities and threaten the life of millions of people .
Viet Nam’s Me Kong Delta, one of Asia’s most fertile rice-growing regions and home to approximately 20 million people, faces the risk of fast sea-level rise. Sea-level rise could flood more than 80 per cent of the Me Kong Delta, and rice production may drop by about 2.6 million tonnes per year .

Tạm dịch: 

Hơn 20 thành phố vùng bờ biển của Nước Ta đang chịu tác động ảnh hưởng trực tiếp bởi mực nước biển đang dâng cao. Điều này sẽ nguy cơ tiềm ẩn đến nguồn cung ứng nước cho toàn bộ những thành phố vùng bờ biển và rình rập đe dọa mạng sống của hàng triệu người .
Vùng châu thổ sông Mê Kông của Nước Ta, một trong những vùng trồng lúa phì nhiêu nhất châu Á và là nơi sinh sống của khoảng chừng 20 triệu người đang đương đầu với nguy cơ mực nước biển dâng nhanh. Việc dâng mực nước biển hoàn toàn có thể gây ngập lụt đến hơn 80 % vùng châu thổ sông Mê Kông, và việc sản xuất lúa ở đây hoàn toàn có thể tụt xuống khoảng chừng 2.6 triệu tấn mỗi năm .
Bên cạnh đó hệ sinh thái tự nhiên và những hoạt động giải trí kinh tế tài chính như đánh bắt cá cá và du lịch hoàn toàn có thể gây ra sự xói mòn bờ sông, bờ biển mà hoàn toàn có thể dẫn đến mất đất .
Vấn đề nước biển dâng là yếu tố toàn thế giới. Mọi người cần hiểu những nguy cơ tiềm ẩn so với đời sống ở những vùng bờ biển và sẵn sàng chuẩn bị xử lý những yếu tố này .

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2. Read the text and answer the questions.

( Đọc đoạn văn và vấn đáp thắc mắc )

Lời giải chi tiết:

1. Why are rising sea levels a direct threat to Viet Nam?

( Tại sao nước biển dâng rình rập đe dọa đến Nước Ta ? )

Thông tin: Đoạn 1

=> Because more than 20 cities are directly affected. Rising sea levels can endanger water supply in these cities threaten the life of millions of people.

( Vì sẽ có hơn 20 thành phố sẽ bị ảnh hưởng tác động trực tiếp. Nước biển dâng hoàn toàn có thể hủy hoại nguồn nước ở những thành phố rình rập đe dọa đời sống của hàng triệu người dân. )

2. How is the Mekong Delta described?

( Đồng bằn sông Mê Kong được miêu tả thế nào ? )

Thông tin: Đoạn 2

=> It is described as one of Asia’s most fertile rice-growing regions and home to approximately 20 million people.

( Nó được miêu tả như thể vựa lúa phì nhiêu nhất châu Á và có khoảng chừng xê dịch 20 triệu người. )

3. What may happen as a result of sea-level rise in the MeKong Delta?

( Điều gì hoàn toàn có thể xảy ra do mực nước biển dâng ở đồng bằng sông Mê Kong ? )

Thông tin: Đoạn 2

=> More than 80 percent of the Me Kong Delta could be flooded. Rice production may drop by about 2.6 million tonnes per year.

( Hơn 80 % đồng bằng sông Mê Kong sẽ bị ngập lụt. Việc sản xuất lúa gạo hoàn toàn có thể sụt giảm khoảng chừng 2.6 triệu tấn mỗi năm. )

4. How can natural ecosystems and economic activities be affected?

( Hệ sinh thái tự nhiên và hoạt động giải trí kinh tế tài chính bị tác động ảnh hưởng như thế nào ? )

Thông tin: Đoạn 3

=> Natural ecosystems and economic activites such as fisheries and tourism can be disrupted.

( Hệ sinh thái tự nhiên và những hoạt động giải trí kinh tế tài chính như đánh bắt cá thuỷ sản và du lịch hoàn toàn có thể bị gián đoạn )

5. What can storms and rising sea levels lead to?

( Bão và nước biển dâng hoàn toàn có thể dẫn đến điều gì ? )

Thông tin: Đoạn 3

=> They can lead to erosion of river banks and beaches, and loss of land.

( Chúng hoàn toàn có thể dẫn đến sói mòn những bờ sông và biển, bị mất đất. )

Speaking

Video hướng dẫn giải

3. Work with a partner. Choose a heritage site and talk about what you can do and see there. Use the information in Unit 8, if necessary.

( Làm việc với bạn bên cạnh. Chọn một miền đất di sản và nói về những điều em đã thấy và đã làm ở đó, sử dụng thông tin ở bài 8 nếu cần. )

Lời giải chi tiết:

Student A : Let’s talk about our heritage tour. Which site do you think we should visit ?
Student B : How about going to Trang An Scenic Landscape Complex ?
Student A : What can we see there ?
Student B : There are many beautiful caves and unique pagodas .
Student A : Well, …

Tạm dịch:

Học sinh A : Hãy trò chuyện về chuyến đi du lịch di sản văn hóa truyền thống của tất cả chúng ta. Bạn nghĩ địa điểm nào nên đến thăm ?
Học sinh B : Làm thế nào về Khu danh thắng Trắng An ?
Học sinh A : Chúng ta hoàn toàn có thể nhìn thấy gì ở đó ?
Học sinh B : Có rất nhiều hang động đẹp và chùa độc lạ .
Học sinh A : Ừm, …

Listening

Video hướng dẫn giải

4. Listen to the recording about Trang An Scenic Landscape Complex. Decide whether the following statements are true (T) or false (F) according to the speaker.

( Nghe đoạn ghi âm nói về Quần thể danh lam thắng cảnh Tràng An và nói xem những lời phát biểu dưới đây đúng ( T ) hay sai ( F ) theo người nói trong đoạn ghi âm. )

Click tại đây để nghe:

Lời giải chi tiết:

1. T

2.F

3. T
4. F
5. T

1 – T. Known as ‘Ha Long Bay on Land’, Trang An Scenic Landscape Complex is famous for its mountains, caves and archaeological relics.

( Được xem như ” Vịnh Hạ Long trên đất liền “, Quần thể Danh thắng Tràng An nổi tiếng với những ngọn núi, những hang động và những di tích lịch sử khảo cổ của nó. )

2 – F. Tourists may come to see Trang An’s limestone mountains and lakes.

( Du khách hoàn toàn có thể đến để chiêm ngưỡng và thưởng thức những núi đá vôi và hồ ở Tràng An. )

3 – T. Archaeological relics have proved that ancient people settled in this region about 10,000 – 20,000 years ago.

( Các di tích lịch sử khảo cổ cho thấy con người cổ đại đã định cư ở vùng này khoảng chừng 10000 – 20000 năm trước. )

4 – F. Hoa Lu Ancient Citadel used to be the capital of Viet Nam from 968 to 1019.

( Thành cổ Hoa Lư từng là Kinh đô của Nước Ta từ năm 968 – 1019. )

5 – T. Trang An Scenic Landscape Complex deserves to be on the World Heritage List because of its distinctive values.

( Khu danh thắng Tràng An xứng danh nằm trong list di sản quốc tế nhờ vẻ đẹp độc lạ của nó. )

Audio Script: 

Known as ” Ha Long Bay on land “, Trang An Scenic Landscape Complex is famous fat its mountains, caves and archaeological relics. It includes Trang An Eco-tourist Site, Tan Coc – Bich Dong Landscape and Hoa Lu Ancient Citadel .
Visitors come to Trang An to admire its diverse flora and fauna, beautiful caves and unique pagodas. Archaeological relics have proved that humans in this region date back to about 10,000 – 20.000 years ago. Ancient people took advantage of the rich land, settled down in the area and developed their culture .
Kings from the Dinh, Le and Ly Dynasties set up the capital in Hoa Lu Ancient Citadel from 968 to 1009. After King Ly Thai To moved the capital from Hoa Lu to Ha Noi in 1010. the citadel remained known as the ancient capital of Viet Nam .
Having unique natural and cultural values. Trang An scenic Landsepae Complex deserves its place on the UNESCO’s World Heritage List .

Tạm dịch:

Được biết đến với cái tên ” Vịnh Hạ Long trên đất liền “, Khu danh thắng Tràng An nổi tiếng với những ngọn núi, hang động và di tích lịch sử khảo cổ. Bao gồm Khu du lịch sinh thái xanh Tràng An, cảnh Tam Cốc – Bích Động và thành cổ Hoa Lư .
Du khách đến Tràng An để chiêm ngưỡng và thưởng thức động thực vật phong phú, những hang động đẹp và những ngôi chùa độc lạ. Các di tích lịch sử khảo cổ học đã chứng tỏ rằng con người ở khu vực này đã trở lại từ khoảng chừng 10.000 – 20.000 năm trước. Người cổ đại đã dùng đất đai phong phú và đa dạng, định cư trong khu vực và tăng trưởng văn hóa truyền thống của họ .
Các vị vua từ những triều Đình, Lê và Lý đã xây dựng thành Hoa Lư từ năm 968 đến năm 1009. Sau khi vua Lý Thái Tổ vận động và di chuyển thành Hoa Lư sang TP. Hà Nội năm 1010. Thành trì vẫn được biết đến như là thành cổ của Nước Ta .
Có những giá trị tự nhiên và văn hoá độc lạ. Tổ hợp cảnh sắc Tràng An xứng danh nằm trong Danh sách Di sản Thế giới của UNESCO .

Writing

Video hướng dẫn giải

5. Read and complete David’s letter, using the words in the box.

( Đọc và hoàn thành xong bức thư của David, dùng từ cho trong khung. )

Lời giải chi tiết:

1. higher education
2. admitted to
3. scholarship
4. extra – curricular activities
5. your culture
Hi Viet ,

You asked me about my future plans. Of course, I’d like to go to university, and I’m wondering if I can pursue (1) higher education in your country, Viet Nam.

I’m good at computer science, maths, English and French. Could I apply and be (2) admitted to one of your universities without a good command of Vietnamese?

Can international students apply for a (3) scholarship in Vietnamese universities? Would I qualify for on-campus or off-campus jobs?

I’m involved in many social and (4) extra-curricular activities too. I’m very active and like organising different events for my class and school.

Which universities do you think I should apply to? I have always dreamed of studying in Viet Nam and learning more about (5) your culture. Can my dream come true?

Look forward to hearing from you soon .
All the best ,
David

Tạm dịch: 

Chào Việt ,
Bạn hỏi tôi về kế hoạch tương lai của tôi. Tất nhiên, tôi muốn lên ĐH, và tôi tự hỏi liệu tôi hoàn toàn có thể theo được giáo dục ĐH ở nước bạn, Nước Ta .
Tôi giỏi về khoa học máy tính, toán, tiếng Anh và tiếng Pháp. Tôi hoàn toàn có thể xin và được nhận vào một trong những trường ĐH của bạn mà không có một sự trấn áp ngặt nghèo ở Nước Ta ?
Sinh viên quốc tế hoàn toàn có thể nộp đơn xin học bổng tại những trường ĐH Nước Ta không ? Liệu tôi có đủ điều kiện kèm theo để được nhận vào học tại trường trường hoặc ngoài trường không ?
Tôi tham gia nhiều hoạt động giải trí xã hội và những hoạt động giải trí ngoại khóa nữa. Tôi rất năng động và thích tổ chức triển khai những sự kiện khác nhau cho lớp học và trường học của tôi .
Bạn nghĩ tôi nên nộp đơn vào trường ĐH nào ? Tôi luôn mơ ước học tập ở Nước Ta và học hỏi thêm về nền văn hoá của bạn. Giấc mơ của tôi có thành hiện thực không ?
Hi vọng nhận được phản hồi sớm từ bạn .
Trân trọng ,
David

Bài 6

Video hướng dẫn giải

6. Write a similar letter to the letter in 5.

( Hãy viết một bức thư tưomg tự như ở bài tập 5. )

Lời giải chi tiết:

Hi Tim ,
You asked me about my future plans. Of course, I’d like to go to university, and I’m wondering if I can pursue higher education in your country, the USA .
I’m good at English, maths, science and geography, now. I’m working hard to get high scores in the test of English as a foreign language. Would high scores on this test help me obtain a good scholarship ? Can international students like me apply for financial aid in our colleges ? Would I qualify for on-campus or off-campus jobs ?
I’m involved in many social and extra-curricular activities too. I’m very active and like organising different events for my class and school .
Which universities do you think I should apply to ? I have always dreamed of studying at a US college and graduating with the highest honours. Can my dream come true ?
Look forward to hearing from you soon .
All the best ,
Quang

Tạm dịch:

Chào Tim ,
Bạn hỏi tôi về kế hoạch tương lai của tôi. Tất nhiên, tôi muốn lên ĐH, và tôi tự hỏi liệu tôi hoàn toàn có thể theo đuổi nền giáo dục ĐH ở nước bạn, Mỹ hay không .
Tôi giỏi tiếng Anh, toán, khoa học và địa lý. Tôi đang thao tác cần mẫn để có được điểm số cao trong bài thi tiếng Anh. Liệu điểm số cao trong kỳ thi này sẽ giúp tôi có được một suất học bổng tốt ? Các sinh viên quốc tế như tôi hoàn toàn có thể xin trợ cấp kinh tế tài chính ở trường ĐH không ? Liệu tôi có đủ điều kiện kèm theo để học theo học tại trường hoặc ngoài trường không ?
Tôi cũng tham gia nhiều hoạt động giải trí xã hội và ngoại khóa. Tôi rất năng động và thích tổ chức triển khai những sự kiện khác nhau cho lớp học và trường học của tôi .
Bạn nghĩ trường ĐH nào tôi nên nộp đơn ? Tôi luôn mơ ước học tại một trường ĐH Hoa Kỳ và tốt nghiệp với danh dự cao. Giấc mơ của tôi có thành hiện thực không ?
Hi vọng nhận được phản hồi sớm .
Gửi lời chúc tốt nhất ,
Quang

HocTot.Nam.Name.Vn

Bình luận
Bình chọn :

3.1 trên 25 phiếu

Xem thêm tại đây : Review 3 – SGK Tiếng Anh 11 mớiBài liên quan

 • Review 3 – Language trang 42 SGK Tiếng Anh 11 mới

  5. Complete the senteces with the verbs in the box. Use the present perfect or the present perfect continuous.

 • Skills trang 50 Unit 4 SGK Tiếng Anh 11 mới

 • Getting started trang 58 Unit 5 SGK Tiếng Anh 11 mới

 • Language trang 60 Unit 5 SGK Tiếng Anh 11 mới

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Anh lớp 11 – Xem ngay
Báo lỗi – Góp ý

Source: https://thangvi.com
Category: Thông tin

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.