Review 2 trang 70,71 SGK Tiếng Anh lớp 3, Bài 1. Listen and tick. (Nghe và đánh dấu chọn). Bài 2: Listen and number. (Nghe và điền số)….

Unit 10 : What do you do at break time ? – Bạn làm gì vào giờ giải lao – Review 2 – trang 70,71 SGK Tiếng Anh lớp 3. Bài 1. Listen and tick. ( Nghe và ghi lại chọn ). Bài 2 : Listen and number. ( Nghe và điền số ) .


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Bài 1. Listen and tick. (Nghe và đánh dấu chọn).

Click tại đây để nghe:

– –
1. a 2. b 3. a 4. b 5. b

Audio script

1. Class : Good morning, Miss Hien .
Miss Hien : Sit down, please .
2. Linda : Is your school big ?
Nam : Yes, it is .
3. Mai : What colour is your book ?

Tony : It’s green .
4. Mai : What colour are your pencils, Nam ? Nam : They are red .
5. Linda : What do you do at break time ?
Nam : I play football .
Linda : Great !

Bài 2: Listen and number. (Nghe và điền số).

Click tại đây để nghe:

– –
a 3 b 4 c 1 d 2

Audio script

1.  Nam: May I come in?

Miss Hien : Yes, you can .
2. Tom : Is that the classroom ?
Mai : No, it isn’t. It’s the computer room .
3. Tom : Is that your pencil case ?

Mai: What colour is it?

Tom : It’s pink .
Mai : Yes. It’s my pencil case .
4. Mary : What do you do at break time ?
Mai : I play hide-and-seek .

Bài 3: Read and complete. (Đọc và hoàn thành câu).

( 1 ) school ( 2 ) playground ( 3 ) room ( 4 ) Quan
Đây là trường của mình. Nó to. Mình học lớp 3B. Lớp của mình cũng lớn. Bây giờ là giờ giải lao. Có nhiều bạn của mình ở trên sân trường. Mình ở trong phòng vi tính với Quân bạn của mình .

Bài 4: Read and match. (Đọc và nối).

1 – e Is your school big ? – Yes, it is .
2 – c Are those your books ? – Yes, they are .
3 – a What colour is your school bag ? – It’s brown .
4 – b May I come in ? – Yes, you can .
5 – d What do you do at break time ? – I play basketball .

Bài 5: Look and say. (Nhìn và nói).

a ) What do you do at break time ?
Bọn làm gì vào giờ giải lao ?
I play football .
Mình chơi bóng đá .
b ) Are these your books ?
Đây là những quyển sách của bạn phải không ?
No, they aren’t. / Yes, they are .
Không, không phải. / Vâng, đúng rồi .
c ) What colour are your pencils, Nam ?
Những cây viết chì của bạn màu gì vậy Nam ?
My pencils are red .
Nhừng cây viết chì của mình màu đỏ .

d)   May I close my book?

Em hoàn toàn có thể đóng sách của em lại không ạ ?
Yes, you can .
Vâng, em hoàn toàn có thể .

Source: https://thangvi.com
Category: Thông tin

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.