Language (Ngôn ngữ) trang 36 Review 3 (Units 7 – 8 – 9) SGK tiếng anh 6 mới, Tổng hợp các bài tập có trong phần Language (Language (Ngôn ngữ)…

Review 3 ( Units 7 – 8 – 9 ) – Language ( Ngôn ngữ ) – trang 36 Review 3 ( Units 7 – 8 – 9 ) SGK tiếng anh 6 mới. Tổng hợp những bài tập có trong phần Language ( Language ( Ngôn ngữ ) – trang 36 Review 3 ( Units 7 – 8 – 9 ) SGK tiếng anh 6 mới

1 Odd one out. Which underlined sound is pronounced differently in each group?

Click tại đây để nghe:

1 .
A. bicycle
B. exciting
C. favourite
D. widely
2 .
A. doctor
B. opening
C.gold
D. postcard
3 .
A. farther
B. earth
C both
D. marathon
4 .
A. fear
B. repeat
C idea
D. really
5 .
A. hair
B. fare
C. prepare
D. speaker
6 .
A. further
B. another
C. leather
D. author
Hướng dẫn :
Tìm từ có phần ếạch dưới được phát âm độc lạ so với những từ còn lại

Chọn c. favourite, vì âm gạch dưới ị được phát âm là /ì/, trong khi những từ còn lại được phát âm là /ai/
Chọn A. doctor, vì âm gạch dưới 0 được phát âm là /ɔ/, trong khi những từ còn lại dược phát âm là /əu/.
Chọn A. father, vì âm gạch dưới th được phát âm là /ð/, trong khi những từ còn lại được phát âm là /ɵ/.
Chọn B. repeat, vì âm gạch dưới ea được phát âm là /i:/, trong khi những từ còn lại được phát âm là /iə/
Chọn D. speaker, vì âm gạch dưới ea được phát âm là /i/, trong khi những từ còn lại được phát âm là /eə/.
Chọn D. author, vì âm gạch dưới th được phát âm là /ɵ/, trong khi những từ còn lại được phát âm là /ð/.

2    Practise saying the sentences. Pay attention to the pronunciation of the underlined words.

What sport can you plav in the cold weather?
The bathroom door is closed tightly.
Her hair is shining brightly in the sun.
I know neither Stockholm nor Rio de Janeiro.

Hướng dẫn :
Thực hành nói những câu sau. Chú ý đến cách phát âm của những từ gạch dưới .

Bạn có thể chơi môn thể thao nào trong thời tiết lạnh giá?
Cửa phòng tắm được đóng kín.
Tóc cô ấy đang sáng bừng trong ánh mặt trời.
Tôi không biết Stockholm cũng như Rio de Janeiro.

3   Choose A, B, or C to fill the gaps in the passage.

Most children love ( 1 ) _____ activities. They play
football, go skateboarding or go ( 2 ) _______ .
In countries with snow like ( 3 ) _________ ,
children go to the mountains with their parents to go skiing. They can make a
( 4 ) _____ in the playground in front of their house .
When the weather is bad, they can stay at home and watch interesting ( 5 ) ______ on TV .

A. outdoor     B indoor                      C. school
A. tennis       B swimming      C. karate
A. Sweden       B Paris                       C. Bangkok
A. snowman     B postman      C. sportsman
A. channels      B. viewers     C.programmes

Hướng dẫn :
Chọn A, B hoặc c để điền vào chỗ trông trong đoạn văn sau .
( 1 ) A ( 2 ) B ( 3 ) A ( 4 ) A ( 5 ) c
Hầu hết trẻ con thích những hoạt động giải trí ngoài trời. Chúng chơi bóng đá. trượt ván hay đi bơi. ơ vài vương quốc có tuyết như Thụy Điển, trẻ con đi leo núi với cha mẹ để trượt tuyết. Chúng hoàn toàn có thể làm người tuyết trong sân chơi trước nhà. Khi thời tiết xấu, chúng hoàn toàn có thể ở nhà và xem những chương trình mê hoặc trên ti vi .

4     Choose one of the words/phrases in the box to complete sentences 1-6.

football
remote control
country

Paris

Quảng cáo
local television
Summer sports

The most famous building in _____ is the Eiffel Tower
Pelé is the greatest _____ player of all time.
______ has many useful programmes
Russia is the biggest_______ in the world.
You can use a______ to change channels.
_______ are very popular in countries with a lot of sunshine like Australia.

Hướng dẫn :
Chọn một trong những từ / cụm từ trong khung dể triển khai xong 6 câu dưới đây .
1. Paris 2. football 3. Local television
4. country 5. remote control 6. Summer sports

Công trình kiến trúc nổi tiếng nhất ở Paris là tháp Eiffel.
Pele là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại.
Truyền hình địa phương có nhiều chương trình hữu ích.
Nga là quốc gia rộng lớn nhất trên thế giới.
Bạn có thể sử dụng một cái điều khiển từ xa để thay đổi kênh.
Thể thao mùa hè rất phổ biến ở những quốc gia có nhiều ánh mặt trời như nước Úc.

5    Complete the sentences with the present simple, present perfect or past simple fo of the verbs in brackets.

John, you are late. The documentary_____ten minutes ago. (start)
Children sometimes_______ adult sports like golf. (play)
The USA__________ colourTV in 1953. (have)
The World Cup______ held every four years. (be)
My mother ____ me a pair of sports shoes for my last birthday (buy)
Thomas ________ for BBC One since 2005. (work)

Hướng dẫn :
Hoàn thành câu với thì quá khứ đơn, hiện tại đơn, hiện tại hoan ĩ hành cho những động từ trong ngoặc đơn .

John, you are late. The documentary started ten minutes ago.
(John, cậu đi trễ. Phim tài liệu đã bắt đầu cách đây 10 phút rồi).
Children sometimes play adult sports like golf.
(Bọn trẻ thỉnh thoảng chơi những môn thể thao người lớn như gôn).
The USA had colour TV in 1953.
(Hoa Kỳ dã có ti vi màu vào năm 1953).
The World Cup is held every four years.
(Giải bóng đá thế giới được tổ chức 4 năm 1 lần).
My mother bought me a pair of sports shoes for my last birthday.
(Mẹ tôi đã mua cho tôi một đôi giày thể thao vào sinh nhật vừa rồi).
Thomas has worked for BBC One since 2005.
(Thomas đã làm việc cho BBC One kể từ năm 2005).

6     Are the underlined question words correct? If not, correct them.

Who sports do you like?
– What time do vou have English classes?
–  Monday and Thursday.
What is the longest river in the world?
What tall are the Twin Towers in Kuala Lumpur?
Where is the Great Wall: China or Korea?

Hướng dẫn :
Những từ để hỏi gạch dưới đúng không ? Nếu không, sửa lại .
1. Not correct. ( Không đúng )
— > What sports do you like ? Bạn thích những môn thể thao nào ?
2. Not correct. ( Không đúng )
— ► When do you have English classes ? Khi nào bạn có lớp tiếng Anh ?
3. Correct. ( Đúng )
What is the longest river in the world ?
Con sông nào dài nhất quốc tế ?
4. Not correct. ( Không đúng ) .
— > How tall are the Twin Towers in Kuala Lumpur ?
Tháp đôi Ở Kuala Lumpur cao bao nhiêu ?
5. Correct. ( Đúng ) .
Where is the Great Wall : Nước Trung Hoa or Korea ?
Vạn Lý Trường Thành nằm ở Trung Quốc hay Nước Hàn ?

7   Use the superlatives in the box to comp the sentences.

the most interesting
The most expensive
the most colourful
The most relaxing
the most popular
the most colourful

_____ city in the world is Tokyo. People need lot of money to live there.
Football is_______ sport in the world. Everybody loves it.
National Geographic is_______________ channel. We can learn a lot when we watch it.
-What is_______ holiday in your country?
–  It’s Tet. There are lots of fireworks.
_____ city in the USA is Hawaii. The city is full of holiday makers.

Hướng dẫn :
Sử dụng hình thức so sánh cao nhâ’t trong khung để hoàn thành xong những câu sauế
1. The most expensive 2. the most popular
3. the most interesting 4. the most colorful 5. the most relaxing

Thành phố đắt nhất thế giới là Tokyo. Người ta cần nhiều tiền để sống ở đó.
Bóng đá là môn thể thao phổ biến nhất trên thế giới. Mọi người đều yêu nó.
National Geographic là kênh thú vị nhất. Chúng ta có thể học được nhiều khi xem nó.
Ngày lễ đầy màu sắc nhất ở quốc gia bạn là gì? – Nó là Tết. Có nhiều pháo hoa.
Thành phố thư giãn nhất ở Mỹ là Hawaii. Thành phố đầy những người đi du lịch trong ngày lễ.

8    Choose the best replies for the questions.

What time does the match start?
I want to visit Ha Long Bay.
Where is the Pyramid of Giza?
How many TV channels for children are there in your country?
Who is the most famous TV interviewer?

a Me too .
b Not many, only 4 or 5 .
c It’s in Egypt .
d Larry King in the USA .
e I think it’s at 8 .
Hướng dẫn :
Chọn câu vấn đáp tốt nhất cho câu hỏi .
1 – e. Trận đấu mở màn lúc mấy giờ ? – Tôi nghĩ 8 giờ .

2   – a. Tôi muốn đến thăm Vịnh Hạ Long. Tôi cũng muốn

3 – c. Kim Tự tháp Giza ở đâu ? – Nó ở Ai Cập .
4 – b. Có bao nhiêu kênh truyền hình dành cho trẻ nhỏ ở quốc gia bạn ? – Không nhiều, chỉ 4 hay 5 .
5 – d. Ai là người phỏng vấn trên truyền hình nổi tiếng nhất ? – Larry – King ở Mỹ

Source: https://thangvi.com
Category: Thông tin

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.