Review 3 lớp 7: Language

Review 3 lớp 7: Language

Bạn đang đọc: Review 3 lớp 7: Language

REVIEW 3 (UNIT 7-8-9)

Review 3 lớp 7: Language (phần 1 → 8 trang 36-37 SGK Tiếng Anh 7 mới)

1. Choose the word whose the underlined part is pronounced differently. (Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác biệt.)

Quảng cáo

1. Chọn B. acted vì phần gạch chân ed được phát âm là /id/ trong khi các phần còn lại phát âm là /d/

2. Chọn C. fastened vì phần gạch chân ed được phát âm là /d/ trong khi các phần còn lại phát âm là /t/

3. Chọn C. paraded vì phần gạch chân ed được phát âm là /id/ trong khi các phần còn lại phát âm là /d/

4. Chọn A. many vì phần gạch chân a được phát âm là /e/ trong khi các phần còn lại phát âm là /ei/

5. Chọn B. great vi phần gạch chân ea được phát âm là /ei/ trong khi các phần còn lại phát âm là /e/

Quảng cáo

2. Complete the two word webs with two-syllable words according to the stress parttem. (Hoàn thành 2 mạng từ với các từ có 2 âm tiết dựa vào vị tri trọng âm)

o’bey’dancer

prepare, polite, perform, refuse, insistteacher, worker, beauty, village, ticket

3. Write the phrases from the box under the road signs (Viết các cụm tù trong bảng dưói các biển báo đường bộ.)

1. ahead only.

2. no Crossing.

3. no right hun.

4. right turn only.

5. railway crossing.

Quảng cáo

4. Complete the description of Diwali. Fill each blank with the correct form of the word in brackets. (Hoàn thành phần miêu tả về Di wall. Điền vào chỗ trống vói dạng đúng của từ trong ngoặc.)

1. celebration2. cultural3. performance4. parades5. festive

Hướng dẫn dịch

Diwali, Lễ hội Ánh sáng của đạo Hindu, là ngày lễ hội quan trọng nhất trong năm ở Ăn Độ. Lễ hội Diwali đặc biệt quan trọng được tổ chức triển khai khắp quốc gia vào tháng 10 hoặc tháng 11. Lễ hội bộc lộ bề dày về văn hóa truyền thống của quốc gia này. Mọi người Open chính và hành lang cửa số và thắp nên đế nghênh đón Lakshmi, vị thần của sự giàu sang. Họ cũng thường thức những tiẽt mục trình diễn ca múa nhạctruyền thống và xem bắn pháo hoa nữa. Mọi người cũng có thế xem diễu hành với những xe diễu hành rất đẹp. Không khí tiệc tùng rất sôi sục khắp An Độ trong suốt lễ hộỉ Diwali .

5. Solve the crossword puzzle. (Giải câu đố ô chữ.)

1. documentary2. hilarious3. boring

4. thriller5. moved6. Animation

6. Match the questions with the answers. (Nối các câu hỏỉ với câu trả lời.)

1. c2. f3. a4. b5. d6. e

7. Rewrite the sentences so that they have the same meaning as the original ones. Use the words given. (Viết lại các câu sau sao cho chúng giữ nguyên nghĩa với câu gốc. Sử dụng các từ cho sẵn.)

1. If s about 1877 kilometers from Ha Noi to Can Tho.

2. How far is it from Hue to Da Nang?

3. There didn’t use to be many traffic jams when I was young.

4. In spite of being tired, they wanted to watch the film.

5. Although the festival took place on a remote area, a lot of people attended it.

8. Put the lines of the dialogue in the correct order (1-8.) Then act out the conversation with a classmate. (Đặt những dòng đàm thoại theo thứ tự (1-8.) Sau đó thực hành bài hội thoại với một bạn cùng lớp.)

1. Mai, let’s go to the cinema this Saturday.

2. Great idea, Mi. Which cinema shall we go to?

3. How about the Cinemax? If s the newest one in Ha Noi.

4. Thaf s fine. How far is it from your house to the Cinemax?

5. If s only two kilometres. You can cycle to my house, and then we can walk there. Remember? Two years ago, there didn’t use to be any cinemas near our house.

6. Yeah. Things have changed. Oh, the most important thing before we forget … What will we see?

7. Ha ha. Look at this. I think this new animation is interesting. Read these comments: “hilarious, exciting, and worth seeing” …

8. OK. That’s a good idea, ru be at your house at 5 and we’U walk there. Remember to buy the tickets beforehand.

Bài giảng: Tiếng Anh 7 Review 3 – Language – Cô Đỗ Thùy Linh (Giáo viên VietJack)

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 7 Review 3 khác:

Xem thêm những loạt bài Để học tốt môn Tiếng Anh 7 mới khác :

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại thông minh, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không lấy phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 7 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 7 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 7 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 7 thí điểmGiải bài tập Tiếng Anh 7 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 7 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

review-3.jsp

Source: https://thangvi.com
Category: Thông tin

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.