Skills SGK Tiếng Anh 8 mới

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bạn đang đọc: Skills SGK Tiếng Anh 8 mới

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Task 1. Read about the Vu Lan Festival in Viet Nam and decide whether the statements are true (T) or false (F).

( Đọc về Lễ hội Vu Lan ở Nước Ta và quyết định hành động câu nào đúng ( T ) hay sai ( F ). )

Some people call it ‘Vu Lan Bao Hieu’ (Parents’ Appreciation Day). This festival takes place on the 15th day of the seventh lunar month. It is one of the largest festivals of Viet Nam after the Tet festival, and it is celebrated throughout the country, especially in the south.
During the festival, people participate in many goodwill activities and perform various religious rituals. They visit pagodas and temples to worship, release animals like birds or fish, and burn incense. They also buy presents and flowers as their offerings to show their deep love and gratitude towards their parents and ancestors.
Many people go to pagodas on this occasion, wearing either a red rose if their mothers are alive or a white rose if their mothers have passed away. The rose is a symbol of love and gratitude shown by every family towards their ancestors.

Statements

T

F

1. Vu Lan takes place on the 15th day of the seventh lunar month.

 
 

2. Vu Lan is celebrated only in the south.

 
 

3. Vu Lan is the largest annual traditional festival of Viet Nam.

 
 

4. People buy presents and flowers as their offerings to show their deep love and gratitude towards their parents.

 
 

5. Many people visit pagodas during the festival, wearing a red rose if their mothers are alive.

 
 

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Vài người gọi nó là “ Vu Lan Báo Hiếu ” ( Ngày tạ ơn cha mẹ ) Lễ hội này diễn ra vào ngày 15 tháng 7 Âm lịch. Nó là một trong những liên hoan lớn nhất của Nước Ta sau liên hoan Tết và nó được tổ chức triển khai khắp quốc gia, đặc biệt quan trọng là ở miền Nam .
Trong suốt liên hoan, người ta tham gia vào nhiều hoạt động giải trí tình nghĩa và trình diễn những nghi lễ tôn giáo khác nhau. Họ thăm viếng chùa và đền thờ để thờ cúng, phóng sinh như chim hoặc cá và đốt nhang. Họ cũng mua những món quà và hoa nhưng là lễ vật của họ bộc lộ tình yêu sâu thẳm của họ và sự cảm tạ so với ba mẹ họ và tổ tiên họ .
Nhiều người đi đến chùa vào dịp này, mang theo hoa hồng đỏ nếu mẹ còn sống và hòa hồng trắng nếu mẹ của họ mất. Hoa hồng là một hình tượng của tình yêu và sự cảm tạ được bộc lộ bởi mọi mái ấm gia đình so với tổ tiên họ .

Lời giải chi tiết:

1. T
2. F
3. F
4. T
5. T

1. Vu Lan takes place on the 15th day of the seventh lunar month.

( Vu Lan diễn ra vào ngày rằm tháng 7 âm lịch. )

Giải thích: Dựa vào câu ‘This festival takes place on the 15th day of the seventh lunar month.’, ta chọn được đáp án True.

2. Vu Lan is celebrated only in the south.

( Vu Lan chỉ được tổ chức triển khai ở miền Nam. )

Giải thích: Dựa vào câu ‘…it is celebrated throughout the country, especially in the south.’, ta chọn được đáp án False.

3. Vu Lan is the largest annual traditional festival of Viet Nam.

( Vu Lan là tiệc tùng truyền thống lịch sử lớn nhất hàng năm của Nước Ta. )

4. People buy presents and flowers as their offerings to show their deep love and gratitude towards their parents.

( Mọi người mua những món quà và hoa như để bày tỏ tình yêu và lòng biết ơn thâm thúy so với cha mẹ. )

5. Many people visit pagodas during the festival, wearing a red rose if their mothers are alive.

( Nhiều người lên chùa trong dịp tiệc tùng, cài một bông hồng đỏ nếu mẹ họ còn sống. )

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Task 2. a. Imagine a foreign tourist is coming to your country. Make notes of six tips about the social customs in your country. Use the following edeas or your own.

( Tưởng tượng một hướng dẫn viên du lịch du lịch đang đến quốc gia em. Ghi chú 6 tuyệt kỹ về những phong tục xã hội ở nước em. Sử dụng những ý sau hoặc của riêng em. )

b) Work in pairs. Take turns to tell each other your tips. Do you agree with your partner’s tips?

( Làm việc theo cặp. Thay phiên để nói về những mẹo với nhau. Bạn có đồng ý chấp thuận với những mẹo của bạn khác không ? )

Lời giải chi tiết:

a) – You mustn’t wear shorts in pagodas.

– You must ask for permission before leaving the meal table .
– Dropping litter is offending .
– You should not speak loudly in public .
– You shouldn’t ask about age .
– You must queue in public .

Tạm dịch:

– Bạn không được mặc quần ngắn trong chùa .
– Bạn phải xin phép trước khi rời bàn ăn .
– Xả rác là vi phạm luật .
– Bạn không nên nổi chuyện lớn tiếng nơi công cộng .
– Bạn không nên hỏi tuổi tác .
– Bạn phải xếp hàng nơi công cộng .

b) – Yes, I agree. 

( Vâng, tôi đồng ý chấp thuận. )

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Task 3. Listen to a man talking about social custom in France and Britian. Choose the most appropriate answer A, B, or C to each question.

( Nghe một người đàn ông nói về phong tục xã hội ở Pháp và Anh. Chọn câu vấn đáp tương thích nhất A, B, C hoặc D cho mỗi câu hỏi. )

Phương pháp giải:

Audio script:

After living in France for a few months, I realised that I really should stop trying to be so polite all the time. The French seem to find it annoying if you say things like I’m awfully sorry because they feel you are wasting their time. It must seem to them that the British spend their whole time apologising ! The French don’t really make ‘ small talk either. Chatting to strangers such as taxi drivers or shop assistants especially politely, is seen as rather strange. And there is another interesting difference. People at dinner parties in France will expect to take part in a serious discussion. The guests are often asked their opinions on ‘ big issues ’. British people enjoy discussions about house prices and education. However, they are sometimes surprised if their guests want to talk about anything serious, such as politics or art .

Dịch bài nghe:

Sau khi sống ở Pháp trong một vài tháng, tôi nhận ra rằng tôi thực sự nên ngừng cố gắng nỗ lực để quá nhã nhặn toàn bộ những thời hạn. Người Pháp có vẻ như thấy không dễ chịu nếu bạn nói những thứ như ” Tôi vô cùng xin lỗi ” vì họ cảm thấy bạn đang tiêu tốn lãng phí thời hạn của họ. Hình như với họ, người Anh dành hàng loạt thời hạn của họ xin lỗi ! Người Pháp cũng không thực sự có những cuộc trò chuyện ngắn xã giao. Trò chuyện với người lạ như tài xế taxi hoặc nhân viên cấp dưới bán hàng đặc biệt quan trọng lịch sự và trang nhã, được xem là khá kỳ lạ. Và có một sự độc lạ mê hoặc nữa. Mọi người ở những bữa tiệc tối ở Pháp sẽ mong đợi tham gia vào một cuộc bàn luận trang nghiêm. Các vị khách thường được hỏi quan điểm của họ về ‘ yếu tố lớn ‘. Người dân Anh lại thích đàm đạo về giá nhà và giáo dục. Tuy nhiên, nhiều lúc họ kinh ngạc nếu vị khách của họ muốn nói về bất kể điều gì nghiêm trọng, ví dụ điển hình như chính trị hay thẩm mỹ và nghệ thuật .

Lời giải chi tiết:

1 – A
2 – B
3 – A
4 – C

1. Theo người đàn ông, người Pháp không thích quá lịch sự mọi lúc.

2. Người Pháp nghĩ rằng người Anh dành toàn bộ thời gian của họ để xin lỗi. 

3. Người Pháp thích nói về nhưng vấn đề lớn khi họ đi tiệc. 

4. Người Anh có lẽ ngạc nhiên nếu khách của họ nói về chính trị.

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Task 4. Peter, your British penfriend, is coming to stay with your family for two weeks next month. He has never been to Viet Nam before. Write a letter to tell him about the social customs in Viet Nam. You may use the ideas in the speaking section.

( Peter, bạn qua thư người Anh của em sẽ đến ở với mái ấm gia đình em trong 2 tuần vào tháng tới. Cậu ây chưa khi nào đến Nước Ta trước đây. Viết một ỉá thư kể cho cậu ấy nghe về những phong tục xã hội ở Nước Ta. Em hoàn toàn có thể sử dụng những ý sau. )
Dear Peter, ________________
Thanks a lot for your letter – it was great to hear from you again and we’re delighted you can come and stay with us. ________________
That’s all for now, then. We’ll see you at the airport on April 10 th. ________________
Best wishes, ________________
Van ________________

Lời giải chi tiết:

Dear Peter ,
Thanks a lot for your letter – it was great to hear from you again and we are delighted you can come and stay with us .
There are some social customs you should remember. You shouldn’t wear shorts in pagoda. After meal, you should ask for permission before leaving. And you must not drop litter. You also should not speak loudly in public and must queue in public .
That’s all for now, then .
We’ll see you at the airport on April 10 th .
Best wishes ,
Van

Tạm dịch:

Chào Peter ,
Cảm ơn nhiều về bức thư – thật tuyệt khi nghe tin bạn lần nữa và chúng tôi thật vui khi bạn hoàn toàn có thể đến ở cùng chủng tôi .
Có vài phong tục xã hội mà bạn cần nhớ. Bạn không nên mặc quần ngắn vào chùa. Sau khi dùng bữa xong, bạn nên xin phép trước khi rời đi. Và bạn không được xả rác. Bạn cũng không nên nói lớn nơi công cộng và phải xếp hàng nơi công cộng .
Như thế chắc đủ rồi. Chúng tôi sẽ gặp bạn vào ngày 10 thảng 4 .

Thân ái,

Vân .

Loigiaihay.com

Source: https://thangvi.com
Category: Thông tin

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.