Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 6 Chương trình mới: Language Review 3, Skills

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 6 Chương trình mới: Language Review 3, Skills Review 3

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (493.5 KB, 6 trang )

VnDoc – Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 6 Chương trình mới: Language
Review 3, Skills Review 3
REVIEW 3 (UNIT 7-8-9)
LANGUAGE
NGÔN NGỮ (Tr. PRONUNCIATION
1. Odd one out. Which underlined sound is pronounced differently in each group? (Tìm từ có
phần gạch dưới được phát âm khác biệt so với các từ còn lại trong nhóm).
1.C

2. A

3. A

4. B

5. D

6. D

Giải thích:
1. Câu 1 chọn C vì âm gạch dưới i được phát âm là /i/ trong khi đó các âm gạch dưới còn lại được phát
âm là /ai/.
2. Câu 2 chọn A vì âm gạch dưới o được phát âm là /ɒ/ trong khi đó các âm gạch dưới còn lại được
phát âm là /əʊ/.
3. Câu 3 chọn A vì âm gạch dưới th được phát âm là /ð/ trong khi đó các âm gạch dưới còn lại được
phát âm là /θ/.
4. Câu 4 chọn B vì ầm gạch dưới ea được phát âm là /i:/ trong khi đó các âm gạch dưới còn lại được
phát âm là /ia/.
5. Câu 5 chọn D vì âm gạch dưới ea được phát âm là /i:/ trong khi đó các âm gạch dưới còn lại được

phát âm là /ɪə/.
6. Câu 6 chọn D vì âm gạch dưới i dược phát âm là /θ/ trong khi đó các âm gạch dưới còn lại được phát
âm là /ð/.

2. Practise saying the sentences. Pay attention to the pronunciation of the underlined words.
(Thực hành nói những câu sau. Chú ý cách phát âm của các từ gạch dưới).
VOCABULARY
3. Choose A, B, or C to fill the gaps in the passage. (Chọn đáp án A, B, C để điền vào các chỗ
trống trong đoạn văn sau).

VnDoc – Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
1.A

2. B

3. A

4. A

5. C

Bài dịch:
Hầu hết trẻ em đều thích các hoạt động ngoài trời. Chúng chơi bóng đá, trượt ván hay đi bơi. Ở một số
quốc gia có tuyết như Thụy Điển, trẻ con còn đi leo núi với bố mẹ để trượt tuyết. Chúng có thể làm
người tuyết trong sân chơi trước nhà. Khi thời tiết xấu, họ ở trong nhà và xem các chương trình thú vị
trên ti vi.

4. Choose one of the words/ phrases in the box to complete sentence 1-6 (Chọn một trong các từ/
cụm từ trong khung để hoàn thành các câu từ 1 đến 6.)

1. Paris

2. football

4. country

3. Local television

5. remote control

6. Summer sports

GRAMMAR
5. Complete the sentences with the present simple, present perfect or past simple forms of the
verbs in brackets. (Hoàn thành các câu sau với thì hiện tại đơn, hiện tại hoàn thành hay quá khứ
đơn của các động từ trong ngoặc).
1. started

2. play

4. is

3. had

5. bought

6. has worked

6. Are the underlined question words correct? If not, correct them. (Những từ hỏi được gạch dưới
sau có đúng không? Nếu không đúng hãy sửa lại chúng).

Câu đúng: 3, 5
Câu sai: 1, 2, 4
Sửa lại câu sai:
Câu 1: Who —> Which
Câu 2: What time —> When
Câu 4: What —> How

VnDoc – Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
7. Use the superlatives in the box to complete the sentences. (Sử dụng dạng so sánh nhất để hoàn
thành câu).
1. the most expensive

2. the most popular

3. the most interesting

4. the most colorful

5. the most relaxing

EVERYDAY ENGLISH
8. Choose the best replies for the questions. (Chọn câu trả lời đúng nhất cho các câu hỏi sau).
1-e

2-a

3-c

4-b

5-d

REVIEW 3 (UNIT 7 – 8 – 9)
SKILLS
READING
STRANGEST SPORTS (MÔN THỂ THAO KỲ LẠ NHẤT)
1. Read the two descriptions of strange sports around the World and choose the title for them.
(Đọc hai phần mô tả các môn thể thao kỳ lạ trên thế giới và chọn tiêu đề cho chúng)
Bài dịch 1:
Who’s faster: You or the cheese (Ai nhanh hơn: Bạn hay Phô mai?)
Lăn phô mai là một trong những môn thể thao đơn giản nhất. Họ lăn một miếng phô mai lớn hình tròn
từ đỉnh đồi và các đối thủ sẽ chạy theo sau nó. Người đầu tiên chạy qua vạch đích ở phía dưới chân đồi
sẽ là người thắng cuộc. (Giải thưởng là miếng phô mai, đương nhiên.)
Rất ít người có thể bắt kịp tốc độ của miếng phô mai bởi vì nó có thế đạt tốc độ lên tới 112 km/1 giờ.
Putting Your Toes Together (Đặt các ngón chân của bạn cạnh nhau)
Vật ngón chân là môn thể thao phô biến đối với trẻ em. 2 đứa trẻ đan ngón chân của chúng vào nhau và
cố gắng ấn cho bàn chân của người kia chạm đất. Thậm chí còn có cuộc thi Vật ngón chân Thế giới. Nó
được tổ chức lần đầu ở vùng Derbyshire, nước Anh vào năm 1976.

VnDoc – Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
2. Which sport is it? (Môn thể thao nào đây?)
Use the information from the passages in 1 to tick (✓) the correct box. (Sử dụng các thông tin trong
đoạn văn ở bài 1 và đánh dấu ✓ cho câu trả lời đúng)
Putting your toes
together
1. They need a hill to
play the sport.
2. They use the lower


part of the body for the
sport.
3. It travels as fast as 112
kilometers an hour.
4. It first started in the

United Kingdom

Who’s faster: you or The
Cheese?

SPEAKING
3. Work in groups. Interview your friends about their likes. Take notes in the table and report it
to your class. (Làm việc theo nhóm. Phỏng vấn bạn của bạn về sở thích của họ. Ghi vào bảng bên
dưới và tường trình trước lớp)
Dịch các câu hỏi:
1. Thành phố/ đất nước nào bạn muốn đi du lịch?
2. Môn thể thao/ trò chơi nào bạn thích chơi?
3. Chương trình TV nào bạn thích nhất?

LISTENING
4. Listen to the interview with Nick and fill in the blanks. (Lắng nghe cuộc phỏng vấn với Nick và
điền vào chỗ trống)
1. competition

2. skiing

3. country

VnDoc – Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
4. Canada

5. cartoon

Bài dịch:

Người phỏng vấn: Nick, cháu đã từng tham gia cuộc thi thể thao nào chưa?
Nick: Có, cháu đã từng tham gia một cuộc thi trượt tuyết. Nhưng cháu không dành được giải thưởng
nào ạ.
Người phỏng vấn: Thế cháu đã từng đến một đất nước nào khác chưa?
Nick: Dạ rồi. Bây giờ cháu ở Việt Nam và cháu đã từng đến Canada rồi.
Người phỏng vấn: Cháu đã từng xem một bộ phim hoạt hình dài tập nào chưa?
Nick: Một vài bộ rồi ạ. Nhưng cháu thích nhât (Những Cuộc Phiêu Lưu Của Peter Pati).
Người phỏng vấn: Cám ơn Nick.

5. Listen to an interview with Phong and complete the answers with information from the
listening. (Nghe bài phỏng vấn với Phong và hoàn thành câu trả lời với các thông tin từ bài nghe).
1. running race

2. Thailand

3. Wait and See

Tapescript (Lời ghi âm)
Interviewer: Phong, have you ever taken part in a sports competition?

Phong: Yes, once. I took part in a running race when I was in Grade 5.
Interviewer: Did you win?
Phong: No, I came second.
Interviewer: And … Have you ever watched a cartoon series?
Phong: Yes, Wait and See. It’s a Russian cartoon about an intelligent rabbit and a wolf.
Interviewer: Thank you, Phong.

VnDoc – Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bài dịch:
Người phỏng vấn: Phong, cháu đã từng tham gia cuộc thi thể thao nào chưa?
Phong: Có, một lần rồi ạ. Cháu đã tham gia một cuộc thi chạy khi cháu học lớp 5.
Người phỏng vấn: Cháu có dành chiến thắng không?
Phong:Không ạ. Cháu về thứ hai.
Người phỏng vấn: Thế… cháu đã từng xem một bộ phim hoạt hình dài tập nào chưa?
Phong: Rồi ạ. Phim Wait and See (Hãy đợi đấy). Đó là một phim hoạt hình của nước Nga về một chú
thỏ thông minh và một con sói.
Người phỏng vấn: Cảm ơn cháu.

WRITING
6. Mark and Tim visited India last summer. Look at the information in the table to write a
complete passage about their visit. (Mark và Tim đến thăm Ấn Độ tuần trước. Hãy nhìn vào
thông tin trong bảng để viết thành đoạn hội thoại về chuyến viếng thăm của họ).
Last summer, Mark and Tim visited India. They visited two big Indian cities: Delhi and Madurai. Their
vacation lasted for a week and in that week, they had a lot of interesting activities. They watched snake
performance. It’s amazing. They also visited temples and historic buildings. They ate kebabs, too.
They’re so delicious. Indians are very friendly but the weather is not. It’s very hot.
Bài dịch:
Mùa hè năm ngoái, Mark và Tim đi du lịch Ấn Độ. Họ đôn thăm 2 thành phố lớn cùa Ấn Độ đó là
Delhi và Madurai. Chuyến du lịch của họ kéo dài 7 ngày và trong tuần đó, họ đã có rất nhiều các hoạt

động thú vị. Họ xem biểu diễn rắn. Nó rất tuyệt. Ngoài ra họ còn đi thăm các đền và các công trình lịch
sử. Họ cũng ăn cả món kebabs nửa. Nó ngon tuyệt. Người dân Ấn Độ rất thân thiện nhưng thời tiết thì
trái ngược. Nó rất nóng.

phát âm là / ɪə /. 6. Câu 6 chọn D vì âm gạch dưới i dược phát âm là / θ / trong khi đó những âm gạch dưới còn lại được phátâm là / ð /. 2. Practise saying the sentences. Pay attention to the pronunciation of the underlined words. ( Thực hành nói những câu sau. Chú ý cách phát âm của những từ gạch dưới ). VOCABULARY3. Choose A, B, or C to fill the gaps in the passage. ( Chọn đáp án A, B, C để điền vào những chỗtrống trong đoạn văn sau ). VnDoc – Tải tài liệu, văn bản pháp lý, biểu mẫu miễn phí1. A2. B3. A4. A5. CBài dịch : Hầu hết trẻ nhỏ đều thích những hoạt động giải trí ngoài trời. Chúng chơi bóng đá, trượt ván hay đi bơi. Ở một sốquốc gia có tuyết như Thụy Điển, trẻ con còn đi leo núi với cha mẹ để trượt tuyết. Chúng hoàn toàn có thể làmngười tuyết trong sân chơi trước nhà. Khi thời tiết xấu, họ ở trong nhà và xem những chương trình thú vịtrên ti vi. 4. Choose one of the words / phrases in the box to complete sentence 1-6 ( Chọn một trong những từ / cụm từ trong khung để triển khai xong những câu từ 1 đến 6. ) 1. Paris2. football4. country3. Local television5. remote control6. Summer sportsGRAMMAR5. Complete the sentences with the present simple, present perfect or past simple forms of theverbs in brackets. ( Hoàn thành những câu sau với thì hiện tại đơn, hiện tại triển khai xong hay quá khứđơn của những động từ trong ngoặc ). 1. started2. play4. is3. had5. bought6. has worked6. Are the underlined question words correct ? If not, correct them. ( Những từ hỏi được gạch dướisau có đúng không ? Nếu không đúng hãy sửa lại chúng ). Câu đúng : 3, 5C âu sai : 1, 2, 4S ửa lại câu sai : Câu 1 : Who — > WhichCâu 2 : What time — > WhenCâu 4 : What — > HowVnDoc – Tải tài liệu, văn bản pháp lý, biểu mẫu miễn phí7. Use the superlatives in the box to complete the sentences. ( Sử dụng dạng so sánh nhất để hoànthành câu ). 1. the most expensive2. the most popular3. the most interesting4. the most colorful5. the most relaxingEVERYDAY ENGLISH8. Choose the best replies for the questions. ( Chọn câu vấn đáp đúng nhất cho những câu hỏi sau ). 1 – e2-a3-c4-b5-dREVIEW 3 ( UNIT 7 – 8 – 9 ) SKILLSREADINGSTRANGEST SPORTS ( MÔN THỂ THAO KỲ LẠ NHẤT ) 1. Read the two descriptions of strange sports around the World and choose the title for them. ( Đọc hai phần diễn đạt những môn thể thao kỳ lạ trên quốc tế và chọn tiêu đề cho chúng ) Bài dịch 1 : Who’s faster : You or the cheese ( Ai nhanh hơn : Bạn hay Phô mai ? ) Lăn phô mai là một trong những môn thể thao đơn thuần nhất. Họ lăn một miếng phô mai lớn hình tròntừ đỉnh đồi và những đối thủ cạnh tranh sẽ chạy theo sau nó. Người tiên phong chạy qua vạch đích ở phía dưới chân đồisẽ là người thắng cuộc. ( Trao Giải là miếng phô mai, đương nhiên. ) Rất ít người hoàn toàn có thể bắt kịp vận tốc của miếng phô mai chính do nó có thế đạt vận tốc lên tới 112 km / 1 giờ. Putting Your Toes Together ( Đặt những ngón chân của bạn cạnh nhau ) Vật ngón chân là môn thể thao phô biến so với trẻ nhỏ. 2 đứa trẻ đan ngón chân của chúng vào nhau vàcố gắng ấn cho bàn chân của người kia chạm đất. Thậm chí còn có cuộc thi Vật ngón chân Thế giới. Nóđược tổ chức triển khai lần đầu ở vùng Derbyshire, nước Anh vào năm 1976. VnDoc – Tải tài liệu, văn bản pháp lý, biểu mẫu miễn phí2. Which sport is it ? ( Môn thể thao nào đây ? ) Use the information from the passages in 1 to tick ( ✓ ) the correct box. ( Sử dụng những thông tin trongđoạn văn ở bài 1 và lưu lại ✓ cho câu vấn đáp đúng ) Putting your toestogether1. They need a hill toplay the sport. 2. They use the lowerpart of the body toàn thân for thesport. 3. It travels as fast as 112 kilometers an hour. 4. It first started in theUnited KingdomWho’s faster : you or TheCheese ? SPEAKING3. Work in groups. Interview your friends about their likes. Take notes in the table and report itto your class. ( Làm việc theo nhóm. Phỏng vấn bạn của bạn về sở trường thích nghi của họ. Ghi vào bảng bêndưới và tường trình trước lớp ) Dịch những câu hỏi : 1. Thành phố / quốc gia nào bạn muốn đi du lịch ? 2. Môn thể thao / game show nào bạn thích chơi ? 3. Chương trình TV nào bạn thích nhất ? LISTENING4. Listen to the interview with Nick and fill in the blanks. ( Lắng nghe cuộc phỏng vấn với Nick vàđiền vào chỗ trống ) 1. competition2. skiing3. countryVnDoc – Tải tài liệu, văn bản pháp lý, biểu mẫu miễn phí4. Canada5. cartoonBài dịch : Người phỏng vấn : Nick, cháu đã từng tham gia cuộc thi thể thao nào chưa ? Nick : Có, cháu đã từng tham gia một cuộc thi trượt tuyết. Nhưng cháu không dành được giải thưởngnào ạ. Người phỏng vấn : Thế cháu đã từng đến một quốc gia nào khác chưa ? Nick : Dạ rồi. Bây giờ cháu ở Nước Ta và cháu đã từng đến Canada rồi. Người phỏng vấn : Cháu đã từng xem một bộ phim hoạt hình dài tập nào chưa ? Nick : Một vài bộ rồi ạ. Nhưng cháu thích nhât ( Những Cuộc Phiêu Lưu Của Peter Pati ). Người phỏng vấn : Cám ơn Nick. 5. Listen to an interview with Phong and complete the answers with information from thelistening. ( Nghe bài phỏng vấn với Phong và hoàn thành xong câu vấn đáp với những thông tin từ bài nghe ). 1. running race2. Thailand3. Wait and SeeTapescript ( Lời ghi âm ) Interviewer : Phong, have you ever taken part in a sports competition ? Phong : Yes, once. I took part in a running race when I was in Grade 5. Interviewer : Did you win ? Phong : No, I came second. Interviewer : And … Have you ever watched a cartoon series ? Phong : Yes, Wait and See. It’s a Russian cartoon about an intelligent rabbit and a wolf. Interviewer : Thank you, Phong. VnDoc – Tải tài liệu, văn bản pháp lý, biểu mẫu miễn phíBài dịch : Người phỏng vấn : Phong, cháu đã từng tham gia cuộc thi thể thao nào chưa ? Phong : Có, một lần rồi ạ. Cháu đã tham gia một cuộc thi chạy khi cháu học lớp 5. Người phỏng vấn : Cháu có dành thắng lợi không ? Phong : Không ạ. Cháu về thứ hai. Người phỏng vấn : Thế … cháu đã từng xem một bộ phim hoạt hình dài tập nào chưa ? Phong : Rồi ạ. Phim Wait and See ( Hãy đợi đấy ). Đó là một phim hoạt hình của nước Nga về một chúthỏ mưu trí và một con sói. Người phỏng vấn : Cảm ơn cháu. WRITING6. Mark and Tim visited India last summer. Look at the information in the table to write acomplete passage about their visit. ( Mark và Tim đến thăm Ấn Độ tuần trước. Hãy nhìn vàothông tin trong bảng để viết thành đoạn hội thoại về chuyến viếng thăm của họ ). Last summer, Mark and Tim visited India. They visited two big Indian cities : Delhi and Madurai. Theirvacation lasted for a week and in that week, they had a lot of interesting activities. They watched snakeperformance. It’s amazing. They also visited temples and historic buildings. They ate kebabs, too. They’re so delicious. Indians are very friendly but the weather is not. It’s very hot. Bài dịch : Mùa hè năm ngoái, Mark và Tim đi du lịch Ấn Độ. Họ đôn thăm 2 thành phố lớn cùa Ấn Độ đó làDelhi và Madurai. Chuyến du lịch của họ lê dài 7 ngày và trong tuần đó, họ đã có rất nhiều những hoạtđộng mê hoặc. Họ xem màn biểu diễn rắn. Nó rất tuyệt. Ngoài ra họ còn đi thăm những đền và những khu công trình lịchsử. Họ cũng ăn cả món kebabs nửa. Nó ngon tuyệt. Người dân Ấn Độ rất thân thiện nhưng thời tiết thìtrái ngược. Nó rất nóng .

Source: https://thangvi.com
Category: Thông tin

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.