Skills – Review 4 – Tiếng Anh 6 – Global Success

Skills – Review 4 – Tiếng Anh 6 – Global Success

Tổng hợp bài tập và triết lý phần Skills – Review 4 SGK tiếng Anh 6 Global Success

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem giải thuật nhanh hơn

 • Bài 1
 • Bài 2
 • Bài 3
 • Bài 4
 • Bài 1
 • Bài 2
 • Bài 3
 • Bài 4


Bài khác

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Reading
1. Read the text and choose the correct answer A, B or C for each of the questions .
( Đọc văn bản và chọn câu vấn đáp đúng A, B hoặc C cho mỗi câu hỏi. )
What will our houses in the future be like ?
In the future, the places we live in and the ways we live will change a lot. Our houses will be more eco-friendly. We won’t use electricity. We will use wind energy or solar energy instead. We will use our voices to control our houses. It’ll make our lives more comfortable. There will be underground cities. There will be cities in the air and on other planets, too. We’ll have to build cities there because there will be too many people and not enough land for houses or buildings .
1. Scientists predict where and how we live in the future ………
A. will change a lot
B. will not change much
C. will change only a intthe
2. According to the text, which of the following is NOT true about future houses ?
A. They’ll be more eco-friendly .
B. They’ll use electricity ,
c. They’ll use wind energy .
3. We will control our future houses ………..
A. with our voices
B. by clapping our hands
C. with mobile phones
4. There will be cities in the air, on other planets, and underground because
A. we wont have enough land to build houses on
B. living there will be more comfortable
C. life on the Earth will become boring

Phương pháp giải:

Tạm dịch :
Ngôi nhà của tất cả chúng ta trong tương lai sẽ như thế nào ?
Trong tương lai, những nơi tất cả chúng ta đang sống và cách tất cả chúng ta sống sẽ biến hóa rất nhiều. Những ngôi nhà của tất cả chúng ta sẽ thân thiện với thiên nhiên và môi trường hơn. Chúng tôi sẽ không sử dụng điện. Thay vào đó tất cả chúng ta sẽ sử dụng nguồn năng lượng gió hoặc nguồn năng lượng mặt trời. Chúng tôi sẽ sử dụng giọng nói của mình để trấn áp ngôi nhà của chúng tôi. Nó sẽ làm cho đời sống của chúng tôi tự do hơn. Sẽ có những thành phố ngầm. Sẽ có những thành phố trên không và trên những hành tinh khác. Chúng ta sẽ phải kiến thiết xây dựng những thành phố ở đó vì sẽ có quá nhiều người và không đủ đất để xây nhà hoặc thiết kế xây dựng .

Lời giải chi tiết:

1. A
2. B
3. A
4. A

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Speaking
2. Work In groups. Take tumms to describe your future house and try to persuade your group members to live in It. Who has the best future house in your group ?
( Làm việc nhóm. Hãy diễn đạt ngôi nhà tương lai của bạn và cố gắng nỗ lực thuyết phục những thành viên trong nhóm của bạn sống trong đó. Ai có ngôi nhà tương lai tốt nhất trong nhóm của bạn ? )
– My future house will be in / on / at
– It’ll be a villa / a country house / an apartment ..
– It’ll be big / small …
– There will be ..

Phương pháp giải:

 

Lời giải chi tiết:

– My future house will be in the countryside .
– It’ll be a villa .
– It’ll be big .
– There will be home robots, smart appliances, and luxurious furniture in my villa .
Tạm dịch :
– Ngôi nhà tương lai của tôi sẽ ở nông thôn .
– Đó sẽ là một biệt thự nghỉ dưỡng .
– Nó sẽ lớn .
– Sẽ có robot mái ấm gia đình, thiết bị mưu trí và đồ vật sang chảnh trong biệt thự nghỉ dưỡng hạng sang của tôi.

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Listening
3. Listen and tick ( ✓ ) what people from the Youth Eco-Parliament advise us to do for our environment .
( Lắng nghe và lưu lại ( ✓ ) những gì mọi người từ Nhóm sinh thái xanh người trẻ tuổi khuyên tất cả chúng ta nên làm gì cho môi trường tự nhiên của tất cả chúng ta. )
1. Recycle more rubbish ( for example, glass, paper and plastic, etc ) .
2. Pick up rubbish in parks or in the streets .
3. Grow your own vegetables .
4. Save energy – turn off lights and TVs when you’re not using them .
5. Use reusable bags instead of plastic bags .
Bài nghe :
In 2004, 120 young people from ten European countries met in Berlin at the first Youth Eco-Parliament. They gave ideas for improving the environment. Here are some of the things they advised us to do :
– Recycle more rubbish ( for example, glass, paper and plastic, etc. ) .
– Pick up rubbish in parks or in the streets .
– Save energy – turn off lights and TVs when you’re not using them .
– Use reusable bags instead of plastic bags .

Phương pháp giải:

Tạm dịch :
Năm 2004, 120 người trẻ tuổi từ mười vương quốc Châu Âu đã gặp nhau tại Berlin tại Nghị viện Sinh thái Thanh niên tiên phong. Họ đã đưa ra những ý tưởng sáng tạo để cải tổ môi trường tự nhiên. Dưới đây là một số ít điều họ khuyên tất cả chúng ta nên làm :
– Tái chế nhiều rác hơn ( ví dụ, thủy tinh, giấy và nhựa, v.v. ) .
– Nhặt rác trong khu vui chơi giải trí công viên hoặc trên đường phố .
– Tiết kiệm nguồn năng lượng – tắt đèn và TV khi bạn không sử dụng .
– Sử dụng túi tái sử dụng thay vì túi nhựa .

Lời giải chi tiết:

1,2,4,5

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Writing
4. Write a paragraph of 50-60 words about what you think we should do to improve the environment. Use the ideas from 3 or your own ideas .
( Viết một đoạn văn từ 50-60 từ về những gì bạn nghĩ tất cả chúng ta nên làm để cải tổ thiên nhiên và môi trường. Sử dụng những ý tưởng sáng tạo từ 3 hoặc ý tưởng sáng tạo của riêng bạn. )

Lời giải chi tiết:

I think we can do many things to improve the environment around us. Firstly, we can reduce the amount of rubbish we produce for example glass, paper and plastic, etc. Secondly, we reuse as many things as we can for example shopping bags, old clothes, old books, … Finally, we can recycle used things around us such as plastic bags, water bottles, old paper, glass and so on .
Tạm dịch :
Tôi nghĩ tất cả chúng ta hoàn toàn có thể làm nhiều điều để cải tổ thiên nhiên và môi trường xung quanh tất cả chúng ta. Thứ nhất, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể giảm lượng rác thải ra như thủy tinh, giấy và nhựa, … Thứ hai, tất cả chúng ta tái sử dụng nhiều thứ nhất hoàn toàn có thể như túi shopping, quần áo cũ, sách cũ, … Cuối cùng, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể tái chế những thứ đã qua sử dụng xung quanh tất cả chúng ta ví dụ điển hình như túi nhựa, chai nước, giấy cũ, thủy tinh, vv .

Bình luận
Bình chọn :

4.4 trên 321 phiếu

Xem thêm tại đây: Review 4 (Units 10 – 11 – 12)

Bài liên quan

 • Language – Review 4 – Tiếng Anh 6 – Global Success
  Tổng hợp bài tập và kim chỉ nan phần Language – Review 4 SGK tiếng Anh 6 Global Success

Báo lỗi – Góp ý

Source: https://thangvi.com
Category: Thông tin

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.