Truy Cập Tiếng Anh Là Gì

      191
Nếu chúng ta là quản trị thangvi.comên Analytics gồm quyền Quản lý người dùng, thì các bạn sẽ nhận ra gmail tất cả trải nghiệm truy vấn cập.

Bạn đang xem: Truy cập tiếng anh là gì


If you are an Analytics administrator with Manage Users permission, you will receive sầu an gmail with the access request.
Nếu ứng dụng của người sử dụng không đề xuất tróc nã cập các quyền về Nhật ký kết cuộc Call hoặc SMS, chúng ta cần xóa những quyền này ngoài tệp kê knhị của ứng dụng.
If your phầm mềm does not require access lớn gọi Log or SMS permissions, you must remove sầu these permissions from your app"s manifest.
Tuy nhiên, điều này đã làm được sử dụng giảm bớt mang lại Thị phần gia đình, chỗ nhưng số đông các trò chơi cùng công tác vui chơi thường xuyên thử dùng truy hỏi cập DOS thô.
However, this was of limited use for the home market, where most games & entertainment programs continued khổng lồ require raw DOS access.
Một số hệ thống bộ lưu trữ ảo sớm đã rất chậm chạp do bọn chúng trải đời truy nã cập yêu cầu bảng shop (giữ lại trong bộ nhớ chính) trước lúc mỗi chương trình truy cập vào bộ lưu trữ thiết yếu.
Some early thangvi.comrtual memory systems were very slow because they required an access lớn the page table (held in main memory) before every programmed access lớn main memory.
Hãy nhấp vào đường dẫn links, tiếp đến nhấp vào Yêu cầu quyền truy hỏi cập để gửi kinh nghiệm tin nhắn mang đến những quản lí trị thangvi.comên của thông tin tài khoản Analytics.
When you cliông chồng the liên kết, then click Request access khổng lồ sover an tin nhắn request khổng lồ administrators of the Analytics trương mục.
Nếu bạn vẫn đắn đo dĩ nhiên mình đã sử dụng thông tin tài khoản nào, hãy yêu thương cầu quyền truy hỏi cập cai quản trị yêu thương cầu quyền truy tìm cập cai quản trị vào thông tin tài khoản Google đến tổ chức phi lợi tức đầu tư của tổ chức các bạn.

Xem thêm: Misa'S Room 3 - 8 Night Markets In Ho Chi Minh City


If you"re still not sure which trương mục that you used, request administrative access lớn your organisation"s Google for Nonprofits account.
Network tap thường xuyên được áp dụng cho các khối hệ thống phân phát hiện nay xâm nhập mạng, ghi VoIP, nghe trộm gói tin cùng các trang bị và phần mềm đo lường và tính toán cùng thu thập khác trải đời tầm nã cập vào một phân đoạn mạng.
Network taps are commonly used for network intrusion detection systems, VoIPhường recording, network probes, RMON probes, packet sniffers, và other monitoring và collection dethangvi.comces and software that require access khổng lồ a network segment.
lúc kết nối qua HTTP., một sever sẽ sở hữu trách nát nhiệm đề nghị trả lời, ví dụ một trình ưng chuẩn yêu cầu truy cập một website, với cùng 1 mã số trả lời cùng một tùy chọn phụ thuộc mã rõ ràng.
When communicating thangvi.coma HTTPhường, a VPS is required to respond khổng lồ a request, such as a web browser request for a web page, with a numeric response code and an optional, mandatory, or disallowed (based upon the status code) message.
Bạn không có quyền khởi chạy trình nền pppd. Hãy liên lạc cai quản trị khối hệ thống, yêu thương cầu quyền truy tìm cập pppd
You vì not have sầu the permission lớn start pppd. Contact your system administrator and ask lớn get access to pppd
Đối cùng với các áp dụng trải nghiệm truy hỏi cập vào các quyền về SMS hoặc Nhật cam kết cuộc Điện thoại tư vấn, những mục tiêu sử dụng đúng chủ đích với được phnghiền bao gồm kĩ năng cách xử trí SMS, Điện thoại hoặc Trợ lý khoác định.
For apps requesting access to lớn the SMS or hotline Log permissions, the intended & permitted uses include mặc định SMS handling, mặc định phone handling, or Assistant handling capability.
Tính năng Nhập lượt biến hóa Google Ads cho Salesforce yêu cầu quyền truy nã cập vào những ngôi trường tiếp sau đây (thu xếp theo đối tượng).
Google Ads Conversion Import for Salesforce requires access to the following fields, organised by object.
Các áp dụng của mặt trang bị tía có thể yêu thương cầu quyền truy cập vào thông tin nhạy bén từ bỏ Tài khoản Google của đứa bạn.
Danh sách truy hỏi vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M